Уведомяване за инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма”

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП), гр. София, като Възложител, съобщава на заинтересованите лица и общественост, за свое инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма”.

Информация за инвестиционното предложение се съдържа в приложеното съобщение.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма”

04.12.2014 г.Консултации по обхват и съдържание на оценката на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП), като възложител на инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“, провежда консултации по обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) със специализираните ведомства, заинтересованите лица и общественост.

Подготвеният вариант на Задание за обхват и съдържание на ОВОС е обществено достъпен на интернет страницата на НКСИП на адрес: http://www.ncsip.bg, както и на хартиен носител в работни дни на следните места:

  • Сградата на Община Кресна, гр. Кресна, ул. "Македония" № 96;
  • Сградата на Кметство с. Долна Градешница, Община Кресна;
  • Сградата на Кметство с. Горна Брезница, Община Кресна;
  • Сградата на Община Симитли, гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" 27;
  • Сградата на Кметство на с. Градево, Община Симитли;
  • Сградата на Кметство на с. Железница, Община Симитли;
  • Сградата на Кметство на с. Крупник, Община Симитли;
  • Сградата на Кметство на с. Полето, Община Симитли;
  • Сградата на Кметство на с. Ракитна, Община Симитли;
  • Сградата на НКСИП, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8, стая 11.

Заданието съдържа информация за проучените алтернативи за трасе спрямо нивото на развитие на проектирането към момента. Структурата и съдържанието на Заданието са съобразени с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

Становища, коментари и предложения по изготвения вариант на Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействие върху околната среда се приемат в срок до 03.12.2015 г. на адрес: гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9, НКСИП или по ел. поща на адрес: office@ncsip.bg.

Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействие върху околната среда

Приложение № 1 – Писмо на МОСВ с изх. № ОВОС-85/13.05.2015 г.

Приложение № 2 – Проектни алтернативи на трасе

Приложение № 3 - Законодателна рамка, източници на информация и методики за прогноза и оценка

03.11.2015 г.

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА АМ СТРУМА

Със Заповед № РД-02-14-2857/29.11.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, изменена със Заповед № РД-02-14-187/18.02.2013 г., е определен междуведомствен „Комитет за наблюдение изграждането на автомагистрала Струма“ (КНАМС).

Комитетът се съпредседателства от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), която отговаря за проектирането и изграждането на Лотове 1, 2 и 4, и от Изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП), която отговаря за проектирането и изграждането на Лот 3 на АМ „Струма“.

Като членове на комитета са включени представители на: АПИ, НКСИП, Министерство на околната среда и водите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, съответните общински администрации, Асоциация „Прозрачност без граници“, неправителствени екологични организации – СДП „Балкани“, Българско дружество за защита на птиците, Институт за зелена политика, Център за екологична информация и образование и др.

Комитетът е определен за общественополезна дейност и има наблюдаваща функция, като основната му задача е запознаване на представителите на институциите и неправителствените организации с реализацията на инфраструктурния проект. Основните цели са свързани с осигуряване на максимална степен на прозрачност, информираност и експедитивност в цялостното развитие и успешното приключване на инфраструктурния проект.

Протоколи от проведени заседания на комитета:

Протокол № 1

Протокол № 2

Протокол № 3

Протокол № 4

Протокол № 5

Протокол № 6

Протокол № 7

Протокол № 8

Протокол № 9

Протокол № 10

Протокол № 11

Протокол № 12

Протокол № 13

Протокол № 14Методика за оценка по екологични критерии на проектни предложения и алтернативи в пътния сектор

Методика за оценка [Български]

Методика за оценка [English]

Програмен продукт за извършване на оценки [Български; XLSM файл]
горе