Обща информация

Трасето на автомагистрала „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до Велико Търново. Реализирането на магистралата ще даде възможност за връзка на източните и западни части на България с Трансевропейската мрежа. Автомагистрала „Хемус“ се разглежда като стратегически проект, под чието въздействие се очаква да се ускори процесът на икономическо и социално сближаване на регионално ниво. Изграждането й ще окаже влияние върху регионалните икономики на три от районите за планиране на България - Северозападен, Северен централен и Североизточен, с благоприятно въздействие върху бизнеса и създаването на нови работни места. Общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура е приблизително 2,9 млн. души върху площ от почти 44% от територията на страната.

Автомагистрала „Хемус“ ще свързва столицата на страната - София с морската ни столица - Варна като дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София. Очакваната дължина на магистралата е около 420 км. Към момента в експлоатация са участъците „пътен възел „Яна“-околовръстен път на София – Ябланица“ и „с. Белокопитово - Шумен - Варна“ с обща дължина от около 170 км. Автомагистрала „Хемус“ ще бъде източно-западната връзка в Северна България и с пристанище Варна, което е ключово място за търговия с Украйна, Русия и Турция.

Информационна брошура за подготовка и доизграждане на АМ „Хемус“ – „Ябланица - Белокопитово“, 2015

Резюме на предпроектни проучвания за доизграждане на АМ "Хемус", 2014

Презентация на вариантите, 2014

Карти на проучваните трасета, 2014

 

АМ „Хемус“, участък „Ябланица – Белокопитово“

Неизградената част от автомагистрала „Хемус“ започва от гр. Ябланица, Ловешка област, на запад и завършва при с. Белокопитово, Шуменска област, на изток и е с дължина от около 252 км. Предвижда се тя да свърже вече изградените участъци в западния и източния край. Трасето на автомагистралата преминава през територията на 6 области – Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище, Разград и Шумен и през 18 общини в рамките на областите.

Проектът условно е разделен на 8 участъка:

 • Участък 1 от Ябланица до път ІІІ-307/ ІІІ-305;
 • Участък 2 от път ІІІ-307/ ІІІ-305 до път II-35;
 • Участък 3 от път II-35 до път III-301/Александрово;
 • Участък 4 от път III-301/Александрово до път III-303/Павликени;
 • Участък 5 от път III-303/Павликени до път Е85;
 • Участък 6 от път Е85 до път II-51;
 • Участък 7 от път II-51 до път ІI-49;
 • Участък 8 от път IІ-49 до АМ „Хемус” (А-2) Белокопитово.

Проектирането на осемте участъка е групирано в 3 приоритетни етапа:

 • Етап 1 - включва участъци 1 и 2, като започва от връзката на изградената част от магистралата след  гр. Ябланица до пресичането с път II-35 (Никопол - Плевен - Ловеч - Троян - Кърнаре); дължината му е около 59 км;
 • Етап 2 - включва участъци 3, 4 и 5, като започва след пътен възел с път II-35 до пресичане с път I-5 (Русе - Кърджали - Подкова); дължината му е около 85 км;
 • Етап 3 - включва участъци 6, 7 и 8, като започва след пътен възел с път I-5 и завършва при източната част от автомагистрала „Хемус“, която е в процес на изграждане; дължината му е около 108 км.

 

Дейности по подготовка

За реализиране на проекта са идентифицирани следните дейности по подготовка на трасето за доизграждане:

 • Изготвяне на предпроектни проучвания за доизграждане на автомагистрала „Хемус“. Целта на проучванията е от всички предложени през годините варианти да се обоснове един единствен предпочитан вариант. Към м. май 2014 г. дейността е завършена.
 • Изготвяне на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ по приоритетни етапи.На този етап се разработва избраният вариант, като се включват подробни напречни и надлъжни профили и др., изготвя се количествена сметка и подробна оценка на строителните разходи. Като резултат от тази фаза следва да бъде потвърдено избраното проектно решение, неговия вид и местоположение. Степента на подробност, трябва да бъде такава, че да гарантира възможността за прилагане на последващите законови процедури за одобрение, включително съгласно изискванията за опазване на околната среда, пожарната и аварийна безопасност. Дейностите по изготвяне на идейните проекти за трите етапа са възложени съответно през м. април 2014 г. за етап 1, през м. юли 2014 г. за етап 2, а за етап 3 през м. ноември 2014 г. в три обособени позиции.
 • Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово). След приключване на предпроектното проучване е възложено разработването на доклад по ОВОС и ДОСВ за цялото трасе на проекта. През м. юли 2015 г. е издадено Решение по ОВОС за цялото трасе за доизграждане автомагистрала „Хемус“. Формулираните мерки за намаляване на вредните въздействия на следваща фаза ще бъдат включени в обхвата на работа на изпълнителите на договорите за допълнително проектиране и строителство.
 • Извършване на предварителни археологически проучвания - издирване на археологически обекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“. Целта на предварителните проучвания е да се установи наличието или липсата на археологически и други културни ценности в района на проектното трасе на автомагистралата, като резултатът от тях ще бъде основа за планиране на теренни археологически проучвания преди започване етапа на строителството.

 

Дейности по изграждане

През м. януари 2015 г. е стартирана ограничена процедура по възлагане на проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус” (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция - участък от A2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35. През м. декември 2015 г. бяха избрани изпълнители по двете обособени позиции и предстои сключване на договори.

За всеки от строителните договори по двете обособени позиции в Етап 1 ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител за супервизия.

 

История на проекта

Подготовката на проекта по изграждането на АМ „Хемус“ е стартирала преди десетилетия и са правени редица предпроектни проучвания и обсъждания. Повечето от тях не дефинират цялостни трасета изток-запад, а разглеждат варианти за отделни по-къси отсечки.

Налично е предпроектно проучване от 1992-1993 г., направено от „Пътпроект” ЕООД, което обобщава основните предходни разработки. От него могат да бъдат извлечени 4 основни проектни алтернативи за трасето, а предпочитаната/избраната алтернатива е комбинация от тях. Приет е габарит на магистралата А4 (28 м) с разделителна ивица 3,0 м и проектна скорост 120 км/час. Разработката има редица непълноти, които предстои да бъдат коригирани в процеса на подготовка и изграждане.

Извършена е екологична оценка на проекта, но тя датира от преди приемането на съвременното екологично законодателство в съответствие с европейските норми (защитени зони, защитени територии по директивите за птиците и местообитанията и пр.). Налично е Решение по ОВОС от 30.07.1999 г., с което се разрешава преминаване в следваща фаза на проектиране на участъка от км 90+000 до км 235+000. Оценка на въздействието на околната среда е извършена отново през 2008 г.

През август 2000 г. на „Пътпроект-2000” ООД е възложено да извърши ново проучване за трасе на АМ „Хемус” в участъка от пътен възел „Ябланица” до път I-7 „Силистра - Шумен- Ямбол”. Направено е сравнение на новите варианти с предпочетения през 1992-1993 г. такъв от Експертния технико-икономически съвет на ИА „Пътища”. Габаритът на магистралата е А29 с разделителна ивица 3,5 м и проектна скорост 120 км/час. Разгледана е пригодността на вариантите за платена автомагистрала. От гледна точка на опазване на околната среда подробно са разгледани три варианта. Проучванията са приети от ЕТИС, но не се взема категорично решение.

Десет години по-късно, възоснова на транспортния модел от Генералния план на транспорта на България (разработен по поръчка на МТИТС) през 2011 г. от АЕКОМ беше направена нова прогноза на трафика за АМ „Хемус”. Прогнозата е по три основни проектни алтернативи за трасето, като предпочитаната/избраната алтернатива е комбинация от тях. Разгледаните алтернативи са от проучването от 1992-1993 г., без да се реферира към трасетата от проучването от 2001 г. Изготвен е и анализ разходи-ползи, който като цяло съответства на изискванията за обосновка на проекти за финансиране по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013.

За цялото трасе е приет автомагистрален габарит и проектна скорост, което не съответства с намеренията отсечката от Велико Търново до Шумен да бъде скоростен път. Не са подробно разработени варианти за етапност на строителството. Инвестиционната стойност е изчислена без достатъчно ниво на подробност и надеждност.

 

Финансиране на проекта

През месец Юли 2013 г. между НКСИП и Управляващия орган на ОП "Транспорт" 2007-2013 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG161PO004-2.0.01-0018 за „Подготовка за доизграждане Автомагистрала „Хемус“ на стойност 5 246 400 лв. Всички дейности са финансирани от Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г. със средства от Кохезионния фонд. Строителството  на Етап 1 от автомагистрала „Хемус“ се разглежда в контекста на програмен период 2014-2020 г.


горе