УСТРОЙСТВО

НКСИП е създадена със изменениe в Закона за пътищата от 19.07.2011 г. и осъществява дейността си в съответствие с Глава четвърта „а“ от закона:

  ЗИД на Закон за пътищата, ДВ бр. 101 / 2015

Основният документ, който регламентира работата на компанията, е правилникът за устройството и дейността:

  Устройствен правилник на НКСИП [български]

  Устройствен правилник на НКСИП [английски]

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Цялостното функциониране на компанията и осъществяването на дейността й са подробно регламентирани от Вътрешните правила и процедури на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти":

Вътрешни правила и процедури на НКСИП

Най-важният документ, регламентиращ работата на компанията по отношение на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013, е процедурният наръчник:

Процедурен наръчник по ОПТ (редакция 8.1)

Други вътрешни правила, регулиращи дейността на компанията са, както следва:

Статут на дирекция Вътрешен одит

Етичен кодекс

Наръчник по качеството

Декларация на ръководството за политиката по качеството
горе