2015

Доклад за напредъка по подготовката на АМ „Струма” Лот 3, IV – то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма  “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 -2020, Асен Антов - изп. директор на НКСИП, 26 Ноември 2015, гр. София

Строителството през 2016 г. Перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмен период 2014 – 2020 г., Дискусионен форум организиран от Камара на строителите в България и в. "Строител", Асен Антов - изп. директор на НКСИП, 28 Септември 2015, гр. София

Развитие на интелигентни транспортни системи в България, Конференция на министрите в транспортния сектор, организирана от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Световната банка, Асен Антов - изп. директор на НКСИП, 17-20 Септември 2015, гр. Варна

Доклад за напредъка по подготовката на АМ „Струма” Лот 3 и АМ „Хемус”, II – ро заседание на Комитета за наблюдение  на Оперативна програма  “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 -2020, д-р инж. Ваня Златева - директор на дирекция „Подготовка и изпълнение на проекти“, 03 Юни 2015 гр. Правец

Доклад за развитие на проектите на компанията, X Годишна национална конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2015 – България и Западни Балкани”, Панел „Транспортна инфраструктура – България“, инж. Асен Антов - изп.директор на НКСИП, 24.03.20152014

Доклад за напредъка по подготовката на АМ „Струма” Лот 3 и АМ „Хемус”, ХVII – то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007 -2013, Асен Антов - изп.директор на НКСИП, 19 - 20 Ноември 2014 гр. Правец

Обсъждане на проект за Техническа спецификация за проектиране и изпълнение на интелигентни транспортни системи на пътната мрежа, Българска Асоциация Интелигентни Транспортни Системи (БАИТС), Асен Антов – изп.директор на НКСИП, 17.09.2014

Доклад за разглеждане на идейния проект за доизграждане на автомагистрала Хемус (Етап 1), Областен експертен съвет по устройство на територията към Областна администрация гр. Ловеч, Стилиян Кротнев - ръководител на ЗИУП, 14.08.2014 гр. Ловеч

Доклад за напредъка по подготовката на АМ „Струма” Лот 3 и АМ „Хемус”, Шестнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013, Асен Антов - изп.директор на НКСИП, 04-05 юни 2014

Presentation of the Particular Conditions for Design and Build of Struma Motorway, lots 3.1 and 3.3, Preparation of the tenders for Struma Lot 3.1 and 3.3, Workshop, 21 May 2014, Peter Cochrane Team Leader, Ove Arup and Partners Ltd. (ARUP)

Drafting of Employer’s Requirements under FIDIC Yellow, Assen Antov Executive Director, Preparation of the tenders for Struma Lot 3.1 and 3.3, Workshop, 21 May 2014

Напредък при подготовката на пътни проекти за програмен период 2014-2020, Семинар-обучение за представители на медиите за изпълнението на ОП „Транспорт” 2007-2013 г., инж. Асен Антов - изп.директор на НКСИП, 25.04.2014 гр. Сандански

Доклад за развитие на проектите на компанията, IX Годишна национална конференция „Стратегическа инфраструктура България 2014”, Панел „Пътна инфраструктура – проекти 2014. Приоритети 2014-2020“, инж. Асен Антов - изп.директор на НКСИП, 27.03.20142013

Доклад за напредъка по подготовката на АМ "Струма" Лот 3 и АМ "Хемус", Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Транспорт", Асен Антов - изп. директор на НКСИП, 14-15 ноември 2013

Напредък при подготовката на пътни проекти за програмен период 2014-2020, Конференция „Приоритети в транспорта за следващия програмен период 2014-2020 г., инж. Асен Антов - изп. директор на НКСИП, 25-27 септември 2013

Система за администриране на сигнали за нередности и измами при изпълнение на проекти по оперативни програми по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС в НКСИП, Христина Андреева - главен експерт Дирекция "Оперативен контрол", 24.09.2013

Доклад за напредъка по подготовката на АМ „Струма” Лот 3 и АМ „Хемус”, Четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт”, Асен Антов - изп. директор на НКСИП, 05-06 юни 2013

Докрад за развитие на проектите финансирани по Оперативна програма „Транспорт” за подготовка, изграждане и експлоатация на АМ Струма, Хемус и Черно море, VIII Годишна национална конференция „Стратегическа инфраструктура България 2013”, Асен Антов - изп.директор на НКСИП, 09.04.2013


горе