ФУНКЦИИ

Дейноста на Управителния съвет на НКСИП е регламентирана в чл. 28е от Закон за пътищата:

Управителният съвет се състои от трима членове, включително изпълнителния директор. Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно. Заседанията на управителния съвет се организират и ръководят от председателя на съвета, а в негово отсъствие - от заместник-председателя. Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от всички членове. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

Управителният съвет:

1. избира измежду членовете си председател и заместник-председател;

2. приема проект на правилник за устройството, функциите и дейността на компанията и го предлага на министъра на регионалното развитие;

3. приема решения за изработване, приемане и изменение на проект на програма на компанията за реализация на проектите, предвидени с този закон, в съответствие с приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и на годишен план за изпълнение на програмата на компанията; програмата и планът се представят на министъра на регионалното развитие за одобряване в срок до 31 януари за предстоящия тригодишен период, съответно за предстоящата година;

4. приема годишния финансов план на компанията;

5. приема структурата и щата на компанията и одобрява средствата за работна заплата в съответствие с годишния финансов план;

6. приема годишния финансов отчет на компанията и го представя на министъра на регионалното развитие за одобряване;

7. приема годишния доклад за дейността на компанията и го представя на министъра на регионалното развитие за одобряване;

8. предлага на министъра на регионалното развитие решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти;

9. приема проекти на решения за участие на компанията в международни организации и ги предлага на министъра на регионалното развитие за утвърждаване;

10. приема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност над 100 000 лв. без данък върху добавената стойност;

11. прави предложение до министъра на регионалното развитие за участие на компанията в програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, от държавния бюджет и други финансови източници и програми;

12. приема решения за одобряване на докладите на одиторите за пътна безопасност и за отстраняване на опасните и/или критични характеристики на проектите;

13. изпълнява и други функции, свързани с управлението на компанията, в съответствие с действащите нормативни актове или възложени му от министъра на регионалното развитие.
горе