АСЕН АНТОВ

Асен Антов е пътен инженер с професионален опит в областта на управлението и подготовката на инфраструктурни проекти и инвестиционни програми. В периода 2001-2009 г. е работил в Агенция „Пътна инфраструктура” като: експерт в отдел „Програма ФАР“, ръководител на сектор „Предварителен контрол” в отдел „Програма ИСПА” и директор на Дирекция „Управление на проекти, финансирани със средства от ЕС“. През 2008 г. става заместник-изпълнителен директор на агенцията. След напускане на агенцията през 2009 г. съосновава консултантска фирма и работи в областта на транспортното планиране и проектиране. В края на 2011 г. е назначен за изпълнителен директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”.

Статии

  Подготовка на инвестиционни проекти – проблеми и решения, "Строителство-Градът", бр. 35 / 20.09.2010 г.

  Експертния технико-икономически съвет, "Индекс Пътища", бр. 5 / 09.2010 г.

  Права и задължения на изпълнителя по FIDIC, "Строителство Градът", бр. 21 / 30.05.2005 г.

Презентации

Въведение в транспортното моделиране, лекция УНСС, 24.01.2015 г.

  Търгове, договори и риск, лекция УАСГ, ІІІ курс ССС, 13.11.2007 г.

  Тунели, лекция УАСГ, ІІІ курс ССС, 04.12.2007 г.

  Планиране и бюджетиране на пътната инфраструктура, Конференция "Инфраструктурни проекти – ПЪТИЩА", 24.03.2009 г.

Други

  Методика за обществен мониторинг на изпълнението на инфраструктурен проект, 2010 г., Асоциация "Прозрачност без граници" (автор на глави 1 до 6)ИВАЙЛО ИВАНОВ

Ивайло Иванов е инженер по транспортно строителство от Университета по архитектура, строителство и геодезия в гр. София със специалност „пътно строителство“. Професионалната му кариера включва опит в областта на строителството и строителния надзор, търговията, маркетинга и управлението на портфолио, свързано със специализирана техника и превозни средства.

От 2010 г. насам Ивайло Иванов участва в реализирането на редица проекти в областта на  строителството на индустриални, търговски и производствени сгради и съоръжения в страната и чужбина. Като ръководител на проекти е изпълнявал функции, свързани с подготовка и провеждане на тръжни процедури, координация на дейностите по проектиране и строителство, управление на промени и претенции по договорите за изпълнение, контрол по качество и бюджет, контрол при изпълнението и въвеждане в експлоатация на проектите.

Инж. Иванов притежава опит в управлението и контрола при реализирането на инвестиционни проекти, в упражняването на дейности по строителен надзор и като координатор по здраве и безопасност на строителни обекти, включително опит и в областта на опазване на околната среда.

Ивайло Иванов е назначен за член на управителния съвет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ през месец септември 2014 г.ВЕСЕЛИН ДАВИДОВ

Веселин Давидов е строителен инженер от Техническия Университет Берлин (ТУБ) със специализации в областта на пътното строителство и строителната икономика. Докторант е към катедра „Регионално развитие“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с тема на дисертацията „Влияние на развитието на транспортната инфраструктура върху регионалното развитие на България“. До 2007 г. е участвал в пилотни научни проекти в сферата на автомагистралното строителство в Германия и е работил в две от големите строителни компании, както и като студентски сътрудник към ТУБ.

Инж. Давидов е ръководил физическото изпълнение на множество проекти в сферата на инфраструктурното строителство с публични и частни възложители. Притежава опит в управлението на процесите по подготовка и участие в тръжни процедури, управление на човешките ресурси и машинно стопанство, организация на документооборота по изпълнението на текущи проекти, комуникация и водене на преговори с партньори, с подизпълнители и с трети лица и страни в строителния процес.

В периода март 2010 - ноември 2011 е бил съветник към кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството с акцент на работата в областта на пътното строителство, управление и контрол по проекти в сферата на автомагистралното строителство, съфинансирани по линия на оперативните програми от страна на Европейския Съюз.

Ръководил е и множество работни групи с различни насоки на дейност, сред които - подготовка на основни стратегически документи и технически спецификации, подготовка на документи във връзка с процедури по ревизиране на транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T), провеждане на процедури във връзка с реализация на проекти, финансирани по линия на Световната банка, въвеждане на европейски регулации в националната правна рамка и др.

Като народен представител в периода ноември 2011 – март 2013 е  бил член на Комисията по регионална политика и местно самоуправление в 41-вото Народно събрание.

Веселин Давидов е назначен за член на управителния съвет от 01.12.2014 г.

Статии

Иновативните технологии са дело на университетите и бизнеса, „Индекс Пътища“, 2009

 Иновация на технологията за производство на пътни настилки от сплит-мастик-асфалт, „Индекс Пътища“, 2010

Презентации

Приложими мерки за минимизиране на щетите от ПТП вследствие удари в крайпътни неподвижни обекти, семинар на сдружение „Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност”, инж. Веселин Давидов - член на УС на НКСИП, 08 Декември 2015 г.
горе