Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“

ПРОЕКТ № BG16M1OP001-2.001.0001

Обща стойност на проекта: 739 425 318 лв.

Средства от Кохезионния фонд: 628 538 520,30 лв.

Национално съфинансиране: 110 886 797,70 лв.

За реализиране на проекта на 24.09.2015 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ДОПТТИ-1/24.09.2015 между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като Управляващ орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 и Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ като бенефициер.

Изграждането на АМ „Струма“ ще осигури безопасно и икономично преминаване на пътното движение и ще допринесе за транспортното обслужване на прилежащите региони. Улесненият транспортен достъп е и важна предпоставка за икономическото развитие на общините по трасето на проекта.

Завършването на автомагистралата ще постигне основните цели на проекта – подобряване на националната и транс-европейската пътна мрежа, значително намаляване на броя на пътно-транспортните произшествия, адекватно обслужване на пътническия и товарен трафик, намаляване на времето на пътуване по направлението. Извеждането на движението извън населените места ще подобри безопасността на движение в тях и ще намали излагането на замърсяване на населението.

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16M1OP001-2.001.0001 „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16M1OP001-2.002.0001 „Подготовка за доиграждане на автомагистрала „Черно море“


горе