Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

На 11.11.2015 г. от 10:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала ще се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“.

Критерият за избор на изпълнител за тази процедура е „икономически най-изгодна оферта“ с тежест на финансовата оценка 60% и тежест на техническата оценка 40%. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, резултатите от оценяването на офертите по показател техническа оценка на предложенията са със следното цифрово изражение, съгласно Методика за оценка:

1. ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1“ – 72 т.

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТКОНСУЛТ - ИРД“ – 46 т.

3. ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА КОНСУЛТ“ – 72 т.

4. „РУТЕКС“ ООД – 79 т.

5. Обединение „ЕН АР – Т7 – Инфрам“ – 55 т.

6. Обединение „СУПЕРВИЗИЯ 3.1“ ДЗЗД – 68 т.

7. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – 84 т.

8. Консорциум „МОСТИ-ИКП 3.1“ – 50 т.

9. ОБЕДИНЕНИЕ „ДОПРАВОПРОЙЕКТ – ДИ ЕС ИНВЕСТ“ – 56 т.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

06.11.2015 г.Консултации по обхват и съдържание на оценката на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП), като възложител на инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“, провежда консултации по обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) със специализираните ведомства, заинтересованите лица и общественост.

Подготвеният вариант на Задание за обхват и съдържание на ОВОС е обществено достъпен на интернет страницата на НКСИП на адрес: http://www.ncsip.bg, както и на хартиен носител в работни дни на следните места:

 • Сградата на Община Кресна, гр. Кресна, ул. "Македония" № 96;
 • Сградата на Кметство с. Долна Градешница, Община Кресна;
 • Сградата на Кметство с. Горна Брезница, Община Кресна;
 • Сградата на Община Симитли, гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" 27;
 • Сградата на Кметство на с. Градево, Община Симитли;
 • Сградата на Кметство на с. Железница, Община Симитли;
 • Сградата на Кметство на с. Крупник, Община Симитли;
 • Сградата на Кметство на с. Полето, Община Симитли;
 • Сградата на Кметство на с. Ракитна, Община Симитли;
 • Сградата на НКСИП, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8, стая 11.

Заданието съдържа информация за проучените алтернативи за трасе спрямо нивото на развитие на проектирането към момента. Структурата и съдържанието на Заданието са съобразени с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

В срок до 03.12.2015 г. очакваме Вашите становища, коментари и предложения по изготвения вариант на Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействие върху околната среда на адрес: гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9, НКСИП или по ел. поща на адрес: office@ncsip.bg.

Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействие върху околната среда

Приложение № 1 – Писмо на МОСВ с изх. № ОВОС-85/13.05.2015 г.

Приложение № 2 – Проектни алтернативи на трасе

Приложение № 3 - Законодателна рамка, източници на информация и методики за прогноза и оценка

03.11.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35

На 30.10.2015 г. беше стартирана открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от A2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“ с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

Прогнозната стойност на посочените услуги по двете обособени позиции е в размер на 15 200 000 лв. без включен ДДС, а срокът за изпълнение на всяка обособена позиция е 55 месеца.

Финансирането на проекта е предвидено по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 01.12.2015 г. в офиса на възложителя на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 - „Деловодство”.

Публичното отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 02.12.2015 г. в заседателната зала на НКСИП на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“, подгрупа „Процедури“, електронна преписка ОП-34.

30.10.2015 г.Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница”

На 08.10.2015 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД сключиха договор след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“.

Стойността на договора е 8 900 лв. без ДДС, а срокът за неговото изпълнение е 56 дни.

Финансирането на договора е по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

09.10.2015 г.Сключване на договор за извършване на спасителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти по трасето за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 2 и етап 3)

На 30.09.2015 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките сключиха договор за извършване на спасителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти по трасето за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 2 и етап 3) в обхвата на Рамково споразумение с предмет: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни обекти“.

Стойността на договора е 121 517 лв. без ДДС, а срокът за неговото изпълнение е 36 дни.

01.10.2015 г.Подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“

На 24.09.2015 г. е подписан Договор № ДОПТТИ – 1/24.09.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за изпълнение на проект № BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“. Проектът ще се реализира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 със средства от Кохезионния фонд.

Общата стойност на финансирането по договора за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 739 245 318,00 лева, от които 628 358 520,30 лева от Кохезионен фонд на Европейския съюз и 110 886 797,70 лева национално съфинансиране.

  

28.09.2015 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

На 25.09.2015 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и КОНСОРЦИУМ „СТРУМА – ЛОТ 3.3“ подписаха договор след проведена ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“.

Определеният за изпълнител КОНСОРЦИУМ „СТРУМА – ЛОТ 3.3“ се състои от следните търговски дружества: „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, „ПЪТСТРОЙ-92“ АД, „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД и „ГЕОСТРОЙ“ АД.

Проведената обществена поръчка бе двуетапна, като на етап преквалификация се извърши проверка за съответствие на възможностите на кандидатите с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние. Кандидатите трябваше да докажат и наличието на финансов ресурс или достъп до такъв от поне 20 млн. лв.

Срокът за изпълнение на сключения договор е три години и половина. Максималната Договорна Цена, предложена от избрания изпълнител, е в размер на 280 947 614,40 лв. с ДДС. Максималната Договорна Цена е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по изпълнението на договора и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно Договора.

Автомагистрала „Струма” е трасе от около 150 км, разположено в югозападната част от страната между пътен възел „Даскалово” (до гр. Перник) и границата между България и Гърция при с. Кулата. Автомагистралата преминава успоредно на р. Струма, включително и през природни забележителности като Кресненското дефиле. АМ „Струма” е част от TEN-T мрежата.

Лот 3 на АМ „Струма“ (Благоевград – Сандански) е разделен на три подучастъка – Лот 3.1 от Благоевград до Крупник, Лот 3.2 между Крупник и Кресна и Лот 3.3 от Кресна до Сандански.

Лот 3.3 е с дължина около 23,6 км и за него са предвидени 9 бр. мостови съоръжения с обща дължина от около 980 м, 2 бр. пътни възли, бетонови и стоманобетонови подпорни стени, надлези и подлези.

Проектирането и изграждането на Лот 3 на АМ „Струма“ е основният проект, заложен в приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., съфинасиран от Кохезионния фонд на ЕС.

25.09.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

На 25.09.2015 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД сключиха договор след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“.

Максимално допустимото възнаграждение за предоставянето на посочените услуги, предложено от участника, определен за изпълнител, е  3 597 793,54 лв. с ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 60 месеца. 

Автомагистрала „Струма” е трасе от около 150 км, разположено в югозападната част от страната между пътен възел „Даскалово” (до гр. Перник) и границата между България и Гърция при с. Кулата. Автомагистралата преминава успоредно на р. Струма, включително и през природни забележителности като Кресненското дефиле. АМ „Струма” е част от TEN-T мрежата.

Лот 3 на АМ „Струма“ (Благоевград – Сандански) е разделен на три подучастъка – Лот 3.1 от Благоевград до Крупник, Лот 3.2, между Крупник и Кресна и Лот 3.3 от Кресна до Сандански.

Лот 3.3 е с дължина около 23,6 км и за него са предвидени 9 бр. мостови съоръжения с обща дължина от около 980 м, 2 бр. пътни възли, бетонови и стоманобетонови подпорни стени, надлези и подлези.

Услугите, предмет на сключения договор, включват осъществяване на супервизия на проектирането и строителството на Лот 3.3 на автомагистрала „Струма“ с дължина около 23,6 км, със съответните земни работи, реконструкции и изместване на подземни и надземни комуникации и проводи, измествания на пътища, малки съоръжения, оградни съоръжения, диги, бетонови и стоманобетонови подпорни стени, армостени, мостови съоръжения, надлези и подлези, пътни възли и система за регионално управление на пътна инфраструктура.

Финансирането на договора е осигурено по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. 

25.09.2015 г.Сключване на рамково споразумение с предмет: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни обекти“

На 23.09.2015 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и  Национален Археологически институт с музей при Българска академия на науките сключиха рамково споразумение с предмет: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни обекти“.

Рамковото споразумение се сключва за срок от четири години, със стойност до 15 000 000 лв. без включен ДДС.

24.09.2015 г.Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция - участък от A2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“

Днес, 16.09.2015 г., от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на получените технически предложения от участници, поканени да подадат оферти във втория етап на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция - участък от A2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“, както следва:

1. "КОНСОРЦИУМ „ХЕМУС 1 – 2015“, участва за II-ра обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

„ПЪТСТРОЙ-92“ АД

„ГЕОСТРОЙ“ АД;

2. "АСТАЛДИ ЕС ПИ ЕЙ“ АД, участва за II-ра обособена позиция;

3. "Обединение „Хемус Ябланица", участва за I-ва обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

„СТАНИЛОВ“ ЕООД;

4. "ДЗЗД „ХЕМУС БГ", участва за I-ва обособена позиция и състои от следните търговски дружества:

„ИСА 2000“ ЕООД

„ОРС-ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

5. "ТАШЯПЪ ИНШААТ ТААХХЮТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ" АД, участва за II-ра обособена позиция;

6. "ДЗЗД Консорциум „КОРСАН-СК13", участва за I-ва обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„СК-13 ПЪТСТРОЙ“ АД

„Корсан-Корвиам Констръкшън“ АД;

7. "Обединение „ПСТ Хемус 2", участва за II-ра обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„ПСТ ГРУП“ ЕАД

„ХИДРОСТРОЙ“ АД

„ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД

„ЕВРО АЛИАНС ТУНЕЛИ“ АД;

8. Серениссима Коструциони СПА, участва за I-ва обособена позиция;

9. "ДЗЗД „ХЕМУС МППА 2015", участва за I-ва обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„Метростав“ АД

„ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД

„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД;

10. "ОБЕДИНЕНИЕ „АМ ХЕМУС ЛОТ 1“, участва за I-ва обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД

„КОНСТРУКСИОНЕС ТАБОАДА И РАМОС“ ООД

„МР СИВИЛ УЪРКС“ ООД

„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ООД;

11. "ДЖОЙН ВЕНЧЪР КОНДОТЕ - МОНОЛИТ" ДЗЗД, участва за II-ра обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„Сочиета Италиана пер Кондоте д’аква“ С.п.А.

„Монолит София“ АД.

16.09.2015 г.Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница”

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, за изпълнител на обществената поръчка е определен „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД.

Предложената цена за предоставянето на посочените услуги от участника, определен за изпълнител, е 8 900 лв. без ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 56 дни.

15.09.2015 г.Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“

На 10.09.2015 г. в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се проведе публично заседание на комисията, назначена за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“.

Отворени бяха офертите с ценовите предложения на следните участници:

1. „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ OOД, България с предложена цена 8 900 лв. без ДДС;

2. Мотт МакДоналд Лимитид, Великобритания с предложена цена 18 500 лв. без ДДС.

10.09.2015 г.Сключване на рамково споразумение с предмет: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни обекти“

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни обекти“, за изпълнител на обществената поръчка е определен Национален Археологически Институт с музей при Българска академия на науките.

Общото ценово предложение на участника за изпълнение на услугите е 2 358 677,20 лв. без ДДС, а срокът на рамковото споразумение е 4 години.

07.09.2015 г.Сключване на рамково споразумение с предмет: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни обекти“

На 03.09.2015 г. от 10:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала се проведе публично отваряне на ценовото предложение на участника в открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни обекти“ както следва:

Национален Археологически институт с музей при Българска академия на науките с обща предложена цена – 2 358 677,20 без ДДС.

03.09.2015 г.Сключване на рамково споразумение с предмет: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни обекти“

На 03.09.2015 г. от 10:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала ще се проведе публично отваряне на ценовото предложение на участника в открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни обекти“.

Критерият за избор на изпълнител за тази процедура е „икономически най-изгодна оферта“ при следните показатели: „Предлагана цена“, която може да бъде оценена с максимален брой точки - 50 т. и „Срок за изпълнение“, който може да бъде оценен с максимален брой точки – 50 т.

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, резултатите от оценяването на постъпилата оферта по показател „Срок за изпълнение“ е със следното цифрово изражение, съгласно Методика за оценка:

 1. Национален Археологически Институт с Музей при Българска академия на науките – 50 т.

На отварянето могат да присъстват участникът в процедурата или негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

31.08.2015 г.Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“

На 28.08.2015 г. беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

Извършването на одит за пътна безопасност е независима, подробна, систематична проверка за техническа безопасност, свързана с проектните характеристики на всеки пътен инфраструктурен проект, който се извършва от лица, които притежават необходимата професионална квалификация.

Изпълнителят на настоящата поръчка следва да извърши одит за пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, като проверява съответствието на проектните характеристики на представения му проект с изискванията за пътна безопасност.

Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 20 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 56 дни.

Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 09.09.2015 г. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 – „Деловодство“.

Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 10.09.2015 г. в заседателната зала на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“, подгрупа „Публични покани“, електронна преписка ОП-23.

28.08.2015 г.Сключване на рамково споразумение с предмет: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни обекти“

Днес, 28.08.2015 г., от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на офертите за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни обекти“. Постъпила е една оферта за участие от Национален Археологически Институт с Музей при Българска академия на науките.

Прогнозната стойност на посочените консултантски услуги е в размер на 15 000 000 лв. без включен ДДС, а срокът на действие на рамковото споразумение е 4 години.

28.08.2015 г.Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

На 21.08.2015 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и Мотт МакДоналд Лимитид Великобритания подписаха договор след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1).

Възнаграждението на изпълнителя е 6 000 лв. без включен ДДС, а срокът за изпълнение на договора е 77 дни.

Финансирането на договора е осигурено по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

26.08.2015 г.Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35

Във връзка с получени искания за удължаване на срока за подаване на оферти, постъпили от кандидати, поканени да представят оферти за участие, и на основание чл. 81, ал. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Възложителят определя нов срок за представяне на оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“, който е до 17:00 часа на 15.09.2015 г.

Отварянето на получените оферти ще се извърши в 14:00 часа на 16.09.2015 г. в заседателната зала на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

04.08.2015 г.Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“

На 29.07.2015 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и ОБЕДИНЕНИЕ „ЛОТ 3.2 ПРОЕКТ“ подписаха договор след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“.

Максималното допустимо възнаграждение на изпълнителя е 953 946 лв. без включен ДДС, а срокът за изпълнение на договора е 168 дни.

Финансирането на договора е осигурено по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

29.07.2015 г.Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)“, за изпълнител на обществената поръчка е определен Мотт МакДоналд Лимитид, Великобритания.

Предложената цена за предоставянето на посочените услуги от участника, определен за изпълнител, е 6 000 лв. без ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 77 дни.

20.07.2015 г.Сключване на рамково споразумение с предмет „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни проекти“

На 17.07.2015 г. беше стартирана открита процедура по обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни проекти“ с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

Целта на провежданата процедура е да бъдат избрани потенциални изпълнители, притежаващи технически възможности, опит и квалификация по предмета на поръчката, на които да се възложи осъществяването на спасителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти, археологическо наблюдение и археологически разкопки, за установяване наличието на археологически структури по трасето на определени от Възложителя транспортни инфраструктурни обекти с цел недопускане на тяхното унищожение, съгласно приложимите изисквания на Закона за културното наследство (ЗКН) и Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

Рамковото споразумение е за срок от 4 години, с прогнозна стойност в размер на 15 000 000 лв. без включен ДДС и ще бъде сключено с максимум 3 (трима) потенциални изпълнители, ако е налице достатъчен брой участници, които отговарят на критериите за подбор и достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 27.08.2015 г. на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 - „Деловодство”.

Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 28.08.2015 г. в офиса на НКСИП на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9, заседателна зала. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“ във версията на български език, подгрупа „Процедури“, електронна преписка ОП-50.

17.07.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“, за изпълнител на обществената поръчка е определен участникът „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

Максимално допустимото възнаграждение за предоставянето на посочените услуги, предложено от участника, определен за изпълнител, е  2 998 161,28 лв. без ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 60 месеца. 

17.07.2015 г.Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

На 16.07.2015 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и „СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД подписаха договор след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)“.

Стойността на договора е 189 700 лв. без включен ДДС, а срокът за неговото изпълнение е 308 дни

16.07.2015 г.Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

На 08.07.2015 г. в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се проведе публично заседание на комисията, назначена за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1).

Отворени бяха офертите с ценовите предложения на следните участници:

1. „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ OOД, България с предложена цена 8 900,00 лв. без ДДС;

2. Мотт МакДоналд Лимитид, Великобритания с предложена цена 6 000,00 лв. без ДДС;

3. „Институт за транспортни изследвания“ ЕООД, България с предложена цена 13 333,00 лв. без ДДС;

4. Консорциум „Мости-Рутекс“, учреден от „Мости България“ ЕООД, България, „Мости Катовице“ Сп. з о.о, Полша и „РУТЕКС“ ООД, България, с предложена цена 6 300,00 лв. без ДДС.

08.07.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

На 29.06.2015 г. от 10:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“. Отворени бяха пликовете с ценовите предложения на следните участници:

1. ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.3“ с максимално допустимо възнаграждение от 1 845 015,00 лв. без ДДС;

2. ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА КОНСУЛТ“ с максимално допустимо възнаграждение от 3 935 283,00 лв. без ДДС;

3. „РУТЕКС“ ООД с максимално допустимото възнаграждение от 3 490 000,00 лв. без ДДС;

4. Обединение „ЕН АР – Т7 – Инфрам – 2“ – с максимално допустимо възнаграждение от 5 200 000,00 лв. без ДДС;

5. ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА 33“ с максимално допустимо възнаграждение от 2 892 600,00 лв. без ДДС;

6. Обединение „СУПЕРВИЗИЯ 3.3“ ДЗЗД с максимално допустимо възнаграждение от 4 303 838,89 лв. без ДДС;

7. Консорциум „МОСТИ-ИКП 3.3“ с максимално допустимо възнаграждение от 4 783 430,00  лв. без ДДС;

8. ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА – АСОЧИАТИ 3.3“ с максимално допустимо възнаграждение от 3 789 997,28 лв. без ДДС;

9. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД с максимално допустимо възнаграждение от 2 998 161,28 лв. без ДДС.

29.06.2015 г.Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

На 25.06.2015 г. беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)“ с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

Извършването на одит за пътна безопасност е независима, подробна, систематична проверка за техническа безопасност, свързана с проектните характеристики на всеки пътен инфраструктурен проект, който се извършва от лица, които притежават необходимата професионална квалификация.

Изпълнителят на настоящата поръчка следва да извърши одит за пътната безопасност на идейния проект на автомагистрала „Хемус“ (етап 1), съответно за участък 1 и участък 2, като проверява съответствието на проектните характеристики на представения му проект с изискванията за пътна безопасност.

Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 20 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 77 дни.

Финансирането на подготовката за доизграждането на АМ „Хемус“ е по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 07.07.2015 г. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 - „Деловодство”.

Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 08.07.2015 г. в офиса на НКСИП на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9, заседателна зала. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“ във версия на български език, подгрупа „Публични покани“, електронна преписка ОП-43.

25.06.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

На 29.06.2015 г. от 10:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала ще се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“.

Критерият за избор на изпълнител за тази процедура е „икономически най-изгодна оферта“ с тежест на финансовата оценка 60% и тежест на техническата оценка 40%. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, резултатите от оценяването на офертите по показател техническа оценка на предложенията са със следното цифрово изражение, съгласно Методика за оценка:

1. ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.3“ – 72 т.

2. ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА КОНСУЛТ“ – 72 т.

3. „РУТЕКС“ ООД – 74 т.

4. Обединение „ЕН АР – Т7 – Инфрам – 2“ – 55 т.

5. ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА 33“ – 43 т.

6. Обединение „СУПЕРВИЗИЯ 3.3“ ДЗЗД – 78 т.

7. Консорциум „МОСТИ-ИКП 3.3“ – 50 т.

8. ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА – АСОЧИАТИ 3.3“ – 75 т.

9. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – 96 т.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

24.06.2015 г.Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“, за изпълнител на обществената поръчка е определено ОБЕДИНЕНИЕ „ЛОТ 3.2 ПРОЕКТ“.

Предложената цена за предоставянето на посочените услуги от участника, определен за изпълнител, е 953 946 лв. без ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 168 дни.

16.06.2015 г.Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“

На 09.06.2015 г. от 10:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“. Отворени бяха пликовете с ценовите предложения на следните участници:

1. ОБЕДИНЕНИЕ „ЛОТ 3.2 ПРОЕКТ“ с предложена цена 953 946 лв. без ДДС;

2. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛТЕРНАТИВА 3.2“ ДЗЗД с предложена цена 1 255 443 лв. без ДДС. 

09.06.2015 г.Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“

На 09.06.2015 г. от 10:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала ще се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“.

Критерият за избор на изпълнител за тази процедура е „икономически най-изгодна оферта“ с тежест на финансовата оценка 60% и тежест на техническата оценка 40%. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, резултатите от оценяването на офертите по показател техническа оценка на предложенията са със следното цифрово изражение, съгласно Методика за оценка:

1. ОБЕДИНЕНИЕ „ЛОТ 3.2 ПРОЕКТ“                  – 92 т.

2. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛТЕРНАТИВА 3.2“ ДЗЗД      – 20 т.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

04.06.2015 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“, за изпълнител на обществената поръчка е определен участникът – Консорциум „СТРУМА - ЛОТ 3.3“.

Приетата Договорна Сума, предложена от този участник, е в размер на 213 144 512 лв. без включен ДДС. Приетата Договорна Сума e цената за изпълнение на всички дейности по обществената поръчка.

Максималната Договорна Цена, предложена от този участник, е в размер на 234 123 012 лв. без ДДС. Максималната Договорна Цена е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по изпълнението на договора и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно Договора.

22.05.2015 г.Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)“, за изпълнител на обществената поръчка е определен „СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД.

Предложената цена за предоставянето на посочените услуги от участника, определен за изпълнител, е 189 700 лв. без ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 308 дни.

22.05.2015 г.Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

На 21.05.2015 г. от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)“. Отворени бяха пликовете с ценовите предложения на следните участници:

 1. „СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД с предложена цена – 189 700 лв. без ДДС;

 2. ДЗЗД „Обединение 2015 за автомагистрала „Хемус“ с предложена цена – 198 890 лв. без ДДС. 

21.05.2015 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

Днес, 19.05.2015 г. от 13:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците, допуснати до оценяване във втория етап на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“. Отворени бяха ценовите предложения на следните участници:

1. КОНСОРЦИУМ „СТРУМА – ЛОТ 3.1“

- Приета Договорна Сума – 164 032 450 без ДДС;

- Максимална Договорна Цена – 180 010 950 без ДДС;

2. ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „СССС-СК-13“

- Приета Договорна Сума – 161 691 713 без ДДС;

- Максимална Договорна Цена – 177 670 213 без ДДС;

3. ДЗЗД „ПСТ Струма 1“         

- Приета Договорна Сума – 119 021 500 без ДДС;

- Максимална Договорна Цена – 135 000 000 без ДДС;

4. ОБЕДИНЕНИЕ „МАГИСТРАЛА СТРУМА 3.1“

- Приета Договорна Сума – 118 020 000 без ДДС;

- Максимална Договорна Цена – 133 998 500 без ДДС;

5. ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“

- Приета Договорна Сума – 139 021 499,92 без ДДС;    

- Максимална Договорна Цена – 154 999 999,92 без ДДС.

Цената за изпълнение на всички дейности по обществената поръчка е Приетата Договорна Сума.

Максималната Договорна Цена е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по договора и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно Договора.

19.05.2015 г.Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

На 21.05.2015 г. от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала ще се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)“.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

18.05.2015 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

На 19.05.2015 г. от 13:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала ще се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“.

Критерият за избор на изпълнител в тази процедура е „икономически най-изгодна оферта“ с относителна тежест на финансовата оценка 75 % и на техническата оценка 25 %. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, резултатите от оценяването на офертите по показател – Техническа оценка на предложенията са със следното цифрово изражение, съгласно Методика за оценка:

1. ДЗЗД Консорциум „СССС-СК-13“                    - 46 т.

2. ДЗЗД „ПСТ СТРУМА 1“                                   - 51,71 т.

3. Консорциум „Струма – Лот 3.1“                      - 68,57 т.

4. ОБЕДИНЕНИЕ „МАГИСТРАЛА СТРУМА 3.1“     - 52,14 т.

5. ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“                                  - 100 т.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

13.05.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

нес, 08.05.2015 г. от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“. Постъпили са девет оферти за участие от следните участници:

1. ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.3“, което се състои от следните търговски дружества:

„МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД“, Англия;

„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД;

„ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД.

2. ОБЕДИНЕНИЕ СТРУМА КОНСУЛТ, което се състои от следните търговски дружества:

„КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД;

„ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД КОНСУЛТИНГ“ АД;

„АЙ СИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР“ Г.м.б.х.- Австрия;

„ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД.

3. „РУТЕКС“ ООД.

4. Обединение „ЕН АР - Т7 - Инфрам - 2“, което се състои от следните търговски дружества:

„ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД;

„Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД;

„ИНФРАМ“ АД, Чехия;

„ИНФРАМ“ ЕООД.

5. ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА 33“, което се състои от следните търговски дружества:

„ПЪТКОНСУЛТ 2000“  ЕООД;

„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД;

ИРД инженеринг С.р.л.“, Италия.

6. Обединение „Супервизия 3.3“ ДЗЗД, което се състои от следните търговски дружества:

„ЕВРОКОНСУЛТ“ АД, Испания;

„ГЕОЕКСПЕРТ България“ ЕООД;

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД.

7. Консорциум „МОСТИ - ИКП 3.3“, който се състои от следните търговски дружества:

„МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД.

8. ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА - АСОЧИАТИ 3.3“, което се състои от следните търговски дружества:

„ТРИ ЕС ИНВЕСТ“ ЕООД;

„ДОПРАВОПРОЙЕКТ“ АД, Словакия

„СТРОЛ – 1000“ АД;

„ГАМА СЪРВИСИС“ ЕООД;                                     

„ДИ  ЕС ИНВЕСТ“ АД.

9. „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 7 000 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 60 месеца.

08.05.2015 г.Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“

Днес, 05.05.2015 г. от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“. Постъпили са четири оферти от следните участници:

1. ОБЕДИНЕНИЕ „ЛОТ 3.2 ПРОЕКТ“, което се състои от следните търговски дружества:

„ПЪТПРОЕКТ – 2000“ ООД;

„БИАС – М“ ЕООД;

„ГЕОТЕХНИКА – АБС“ ООД;

„БОНДИС“ ООД;

„СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД.

2. Обединение „СПЕА и партньори“, което се състои от следните търговски дружества:

„СПЕА – ИНЖЕНЕРИЯ ЕУРОПЕА“ АД, Италия;

„СивЕн Дизайн Сървисис“ ООД;

„РУТЕКС“ ООД;

„ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД.

3. ОБЕДИНЕНИЕ “АЛТЕРНАТИВА 3.2“ ДЗЗД, което се състои от следните търговски дружества:

„ЕВРОКОНСУЛТ“ АД, Испания;

„ПРОЕС КОНСУЛТОРЕС“ АД, Испания;

„ИЛИЯ БУРДА“ ООД.

4. Консорциум „МОСТИ-ИКП 3.2“, което се състои от следните търговски дружества:

„МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

„МОСТИ КАТОВИЦЕ“ Сп.з.о.о, Полша;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД.

Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 1 185 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 168 дни.

05.05.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

Днес, 04.05.2015 г. от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“. Постъпили са девет оферти за участие от следните участници:

1. ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1“, което се състои от следните търговски дружества:

„МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД“, Англия;

„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД;

„ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД.

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТКОНСУЛТ - ИРД“, което се състои от следните търговски дружества:

„ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД;

„ИРД инженеринг С.р.л.“, Италия;

3. ОБЕДИНЕНИЕ СТРУМА КОНСУЛТ, което се състои от следните търговски дружества:

„КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД;

„ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД КОНСУЛТИНГ“ АД;

„АЙ СИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР“ Г.м.б.х.- Австрия;

„ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД.

4. „РУТЕКС“ ООД;

5. Обединение „ЕН АР - Т7 - Инфрам“, което се състои от следните търговски дружества:

„ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД;

„Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД;

„ИНФРАМ“ АД, Чехия;

„ИНФРАМ“ ЕООД.

6. Обединение „Супервизия 3.1“ ДЗЗД, което се състои от следните търговски дружества:

„ЕВРОКОНСУЛТ“ АД, Испания;

„ГЕОЕКСПЕРТ България“ ЕООД;

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД.

7. „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ“ АД;

8. Консорциум „МОСТИ - ИКП 3.1“, който се състои от следните търговски дружества:

„МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

9. ОБЕДИНЕНИЕ „ДОПРАВОПРОЙЕКТ - ДИ ЕС ИНВЕСТ“, което се състои от следните търговски дружества:

„ДИ ЕС ИНВЕСТ“ АД;

„ДОПРАВОПРОЙЕКТ“ АД, Словакия

Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 5 500 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 60 месеца.

04.05.2015 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

Днес, 04.05.2015 г. от 10:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на ценовите предложения на допуснатите до оценяване във втория етап на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“ участници, а именно:

1. ДЗЗД „ПСТ Струма 3“                  

- Приета Договорна Сума – 228 145 216 лв. без ДДС;

- Максимална Договорна Цена – 249 123 716 лв. без ДДС;

2. Консорциум „Струма – Лот 3.3“     

- Приета Договорна Сума – 213 144 512 лв. без ДДС;

- Максимална Договорна Цена – 234 123 012 лв. без ДДС;

3. Обединение „АМ Струма“              

- Приета Договорна Сума – 259 807 040 лв. без ДДС;

- Максимална Договорна Цена – 280 785 540 лв. без ДДС.

Цената за изпълнение на всички дейности по обществената поръчка е Приетата Договорна Сума.

Максималната Договорна Цена е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по договора и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно Договора.

04.05.2015 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

На 04.05.2015 г. от 10:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала ще се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“.

Критерият за избор на изпълнител в тази процедура е „икономически най-изгодна оферта“ с тежест на финансовата оценка 75 % и тежест на техническата оценка 25 %. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, резултатите от оценяването на офертите по показател техническа оценка на предложенията са със следното цифрово изражение, съгласно Методика за оценка:

 1. ДЗЗД „ПСТ СТРУМА 3“                   – 33,43 т.;
 2. Консорциум „Струма – Лот 3.3“      – 100 т.;
 3. Обединение „АМ Струма“              – 58,57 т.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

28.04.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

При постъпили оферти за участие и на основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, комисията назначена за провеждане, оценка и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“ ще проведе публично заседание за отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на поръчката.

Заседанието е насрочено за 14:00 часа на 04.05.2015 г. на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9, Заседателна зала. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

28.04.2015 г.Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“

При постъпили оферти за участие и на основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, комисията назначена за провеждане, оценка и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ ще проведе публично заседание за отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на поръчката.

Заседанието е насрочено за 14:00 часа на 05.05.2015 г. на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9, Заседателна зала. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

28.04.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

При наличие на подадени оферти и на основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, комисията назначена за провеждане, оценка и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“ ще проведе публично заседание за отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на поръчката.

Заседанието е насрочено за 14:00 часа на 08.05.2015 г. на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9, Заседателна зала. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

28.04.2015 г.Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за проект „Доизграждане на автомагистрала „Хемус” (Ябланица-Белокопитово)“

На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) ще проведе срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС” (ЯБЛАНИЦА-БЕЛОКОПИТОВО)”.

Срещите за обществените обсъждания ще се проведат на:

 • 01.06.2015 г. от 10:00 часа, в Общинска администрация, гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 2, Актова зала, ет. 1;
 • 01.06.2015 г. от 14:30 часа, в Общинска администрация, гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 73, заседателна зала;
 • 02.06.2015 г. от 10:00 часа, в Многофункционална сграда с обществени функции, гр. Ябланица, ул. „Мико Петков“ № 1-3;
 • 02.06.2015 г. от 13:30 часа, в Общинска администрация, гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов” № 9, заседателна зала;
 • 02.06.2015 г. от 16:30 часа, в Общинска администрация, гр. Угърчин, пл. „Свобода” № 1, заседателна зала;
 • 03.06.2015 г. от 09:30 часа, в Общинска администрация, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, заседателна зала;
 • 03.06.2015 г. от 14:30 часа, в „Младежки център“, гр. Летница, бул. „България” № 46;
 • 04.06.2015 г. от 10:00 часа, в Общинска администрация, гр. Павликени, ул. „Руски” № 4, заседателна зала;
 • 04.06.2015 г. от 15:00 часа, в Общинска администрация, гр. Сухиндол, ул. „Росица” № 106, заседателна зала;
 • 05.06.2015 г. от 10:00 часа, в Общинска администрация, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, Голяма зала;
 • 05.06.2015 г. от 15:30 часа, в Общинска администрация, гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 5, зала № 1;
 • 08.06.2015 г. от 13:00 часа, в Общинска администрация, гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ № 4, заседателната зала на Общинския съвет, ет. 2 от сградата;
 • 08.06.2015 г. от 16:30 часа, в Общинска администрация, гр. Попово, пл. „Александър Стамболийски“ № 1, заседателната зала на Общинския съвет, ет. 2 от сградата;
 • 09.06.2015 г. от 09:30 часа, в Общинска администрация, гр. Търговище, пл. „Свобода”, зала № 74;
 • 09.06.2015 г. от 15:30 часа, в Общинска администрация, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5, ет. 3, заседателна зала № 311;
 • 10.06.2015 г. от 10:00 часа, в Общинска администрация, гр. Шумен, бул. „Славянски” № 17, зала № 363;
 • 11.06.2015 г. от 10:00 часа, в Читалище „Пробуда-1912“, гр. Лозница, ул. „Дружба“ № 21;
 • 11.06.2015 г. от 14:30 часа, в Общинска администрация, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, заседателна зала (партерен етаж).

Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие, са обществено достъпни на интернет страницата на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” http://www.ncsip.bg/, както и в:

 • Сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67, стая № 409, от 9:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1 А, от 9:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68, от 9:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), гр. Русе, ул. „Придунавски булевард” № 20, от 9:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет.3, от 9:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8, стая № 11, от 9:00 до 13:00 и от 14:00 до 18:00 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Плевен, пл. „Възраждане”  № 2, ет. 1, стая № 2, от 8:45 до 16:45 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 73, стая № 22, от 10:00 до 16:00 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Ябланица, пл. „Възраждане“ № 3, ет. 1, стая № 109, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов”  № 9, Информационен център, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Угърчин, пл. „Свобода”  № 1, Информационен център за обслужване на граждани, стая № 101, от 8:00 до 16:00 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Ловеч, ул. „Търговска”  № 22, стая № 201, от 8:30 до 11:30 и от 13:30 до 16:30 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Летница, бул. „България”  № 19, ет. 2, стая № 212, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Павликени, ул. „Руски”  № 4, ет. 1, стая № 114, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Сухиндол, ул. „Росица”  № 106, заседателна зала, от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, стая № 502, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 5, ет. 2, стая № 211, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ № 4, ет. 3, стая № 303, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Попово, пл. „Александър Стамболийски“ № 1, стая № 301 „Екология“, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Търговище, пл. „Свобода”, ет. 2, стая № 5, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5, ет. 1, стая № 111, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Шумен, бул. "Славянски", №17, ет. 3, ст.№ 332А, от от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Лозница, ул. "Васил Левски", №6, ет. 3, стая № 310, от от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден;
 • Сградата на Общинска администрация, гр. Бяла, пл. "Екзарх Йосиф I", №1, ет. 2, стая № 209 "Екология", от от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден;

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите на адрес : http://www.moew.government.bg/

Писмени становища могат да се предоставят в сградите на Общините Плевен, Луковит, Ябланица, Тетевен, Угърчин, Ловеч, Летница, Павликени, Сухиндол, Велико Търново, Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Попово, Търговище, Стражица, Шумен, Лозница и Бяла, както и на местата, където е осигурен достъп до Докладът за ОВОС и приложенията към него, обявени по-горе или по време на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по обществените обсъждания от страна на Възложителя: г-н Николай Недялков, тел.: 02/42 43 930, моб. тел.: 0889/322 265, e-mail: n.nedyalkov@ncsip.bg или Пламен Семерджиев, тел.: 02/42 43 930, e-mail: p.semerdjiev@ncsip.bg.

Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за "ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА "ХЕМУС" (ЯБЛАНИЦА-БЕЛОКОПИТОВО)"

Доклад за оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение за "ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА "ХЕМУС" (ЯБЛАНИЦА-БЕЛОКОПИТОВО)"

Нетехническо резюме на доклад за оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение за "ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА "ХЕМУС" (ЯБЛАНИЦА-БЕЛОКОПИТОВО)"

27.04.2015 г.Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

Днес, 24.04.2015 г. от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)“. Постъпили са две оферти за участие от следните участници:

1. „СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД;

2. ДЗЗД „Обединение 2015 за автомагистрала „ХЕМУС", състоящо се от следните съдружници:

инж. Кремена Маринова Вичева – Желева;
„ГЕО – КОНСУЛТ“ ЕООД;
Пламен Христов Петков;
Артур Едуард Алтунян.

Прогнозната стойност на посочените консултантски услуги е в размер на 250 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 308 дни.

24.04.2015 г.Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, комисията, назначена за провеждане, оценка и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)“, ще проведе публично заседание за отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на поръчката.

Заседанието е насрочено за 14:00 часа на 24.04.2015 г. на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9, Заседателна зала. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

23.04.2015 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

Днес, 15.04.2015 г., от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на получените технически предложения от участници, поканени да подадат оферти във втория етап на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“, както следва:

1. ОБРАСКОН ХУАРТЕ ЛАИН, АД, Испания;

2. Консорциум „СТРУМА – ЛОТ 3.1“, който се състои от следните търговски дружества:

„ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

„ПЪТСТРОЙ-92“ АД

„ГЕОСТРОЙ“ АД

3. ДЗЗД Консорциум "СССС-СК-13", което се състои от следните търговски дружества:

„СК-13 ПЪТСТРОЙ“ АД

„Чайна Комюникейшън Кънстръкшън Къмпани“ ЛТД, Китай

4. ДЗЗД „ПСТ СТРУМА 1“, което се състои от следните търговски дружества:

„ПСТ ГРУП“ ЕАД

„ВИА ПЛАН“ ЕООД

„ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД

„ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД

5. Обединение „МАГИСТРАЛА Струма 3.1“, което се състои от следните търговски дружества:

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

6. ДЗЗД „АМ Струма 3.1“, което се състои от следните търговски дружества:

„АГРОМАХ“ ЕООД

„АБ“ АД

„ХИДРОСТРОЙ“ АД

„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ ГРУП“ ЕООД

„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД

„Алве Консулт“ ЕООД

15.04.2015 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

Днес, 07.04.2015 г. от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на техническите предложения на следните участници, поканени да подадат оферти във втория етап на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“:

1. ОБРАСКОН ХУАРТЕ ЛАИН, АД, Испания;

2. ДЗЗД "ПСТ Струма 3", което се състои от следните търговски дружества:

„ПСТ ГРУП“ ЕАД

„РУТЕКС“ ООД

„ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД

3. Консорциум „СТРУМА – ЛОТ 3.3“ който се състои от следните търговски дружества:

„ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

„ПЪТСТРОЙ-92“ АД

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД

„ГЕОСТРОЙ“ АД

4. Обединение „АМ Струма“, което се състои от следните търговски дружества:

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

NGEContracting, Франция

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

07.04.2015 г.Доставка на канцеларски материали и тонер касети

На 07.04.2015 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и „РОЕЛ - 98“ ООД подписаха договор след проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали и тонер касети“.

Изпълнението на договора включва доставката на канцеларски материали и тонер касети в рамките на 24 месеца, считано от датата на подписване на договора или до достигане на максимална стойност на заявките по договора от 60 000 лв. без ДДС, което събитие настъпи по-рано.

07.04.2015 г.Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35

Днес, 03.04.2015 г. от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на получените заявления за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“.

Постъпили са 16 заявления за участие от следните кандидати:

1. „АСТАЛДИ ЕС ПИ ЕЙ“ АД, участва за II-ра обособена позиция

2. Обединение „ПСТ Хемус 2", участва за II-ра обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„ПСТ ГРУП“ ЕАД

„ХИДРОСТРОЙ“ АД

„ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД

„ЕВРО АЛИАНС ТУНЕЛИ“ АД

3. ДЗЗД „ХЕМУС БГ", участва за I-ва обособена позиция и състои от следните търговски дружества:

„ИСА 2000“ ЕООД

„ОРС-ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД

4. „ТАШЯПЪ ИНШААТ ТААХХЮТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ" АД, участва за II-ра обособена позиция

5. КОНСОРЦИУМ „ХЕМУС 1 – 2015“, участва за II-ра обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

„ПЪТСТРОЙ-92“ АД

„ГЕОСТРОЙ“ АД

6. „ЙТЙ АСФАЛТ ИНШААТ МАДЕНДЖИЛИК НАКЛИЯТ ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ" АД, участва за II-ра обособена позиция

7. ОБЕДИНЕНИЕ „АМ ХЕМУС ЛОТ 1“, участва за I-ва обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД

„КОНСТРУКСИОНЕС ТАБОАДА И РАМОС“ ООД

„МР СИВИЛ УЪРКС“ ООД

„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ООД

8. Обединение „Гюлермак-ЙСЕ ЖВ", участва за I-ва обособена позиция и  състои от следните търговски дружества:

„Гюлермак Агър Санайи Иншаат Ве Тааххют“ А.Ш.

„Йсе Япъ Санайи Ве Тиджарет“ А.Ш.

9. Серениссима Коструциони СПА, участва за I-ва обособена позиция

10. „ДЖОЙН ВЕНЧЪР КОНДОТЕ - МОНОЛИТ" ДЗЗД, участва за II-ра обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„Сочиета Италиана пер Кондоте д’аква“ С.п.А.

„Монолит София“ АД

11. ДЗЗД „ХЕМУС МППА 2015", участва за I-ва обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„Метростав“ АД

„ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД

„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД

12. „Страбаг" АГ Австрия, участва за I-ва обособена позиция

13. Обединение „Хемус Ябланица", участва за I-ва обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

„СТАНИЛОВ“ ЕООД

14. КООПЕРАТИВА МУРАТОРИ & ЧЕМЕНТИСТИ - ЧИ. ЕМ. ЧИ. ДИ РАВЕННА СОЧИЕТА КООПЕРАТИВА участва за II-ра обособена позиция

15. NGE Contracting участва за II-ра обособена позиция

16. ДЗЗД Консорциум „КОРСАН-СК13", участва за I-ва обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„СК-13 ПЪТСТРОЙ АД“

„Корсан-Корвиам Констръкшън“ АД

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 434 000 000 лв. без включен ДДС, разделена по обособени позиции, както следва:

 • 168 000 000 лв. за I-ва обособена позиция
 • 266 000 000 лв. за II-ра обособена позиция

Финансирането на проекта се предвижда в рамките на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. 

03.04.2015 г.Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35

На 03.04.2015 г. в 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала ще се проведе публично заседание за отваряне на постъпилите заявления за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“. На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, представители на средствата за масова информация и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

02.04.2015 г.Доставка на канцеларски материали и тонер касети

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали и тонер касети“, за изпълнител на обществената поръчка е определен участникът „РОЕЛ-98“ ООД.

Предложената обща стойност за доставките от участника, определен за изпълнител, е 39 318,56 лв. без ДДС, а предложената търговска отстъпка от каталожната цена на артикулите, които не са включени в техническата спецификация, е 47 %.

Изпълнението на поръчката ще се осъществява за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договор с избрания изпълнител или до достигане на максимална стойност на заявките по договора от 60 000 лв. без ДДС.

30.03.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

Във връзка с постъпили предложения от заинтересовани лица и браншови организации възложителят взе решение за промяна в критериите за подбор към участниците в процедурата. Новият срок за подаване на оферти за участие в процедурата е до 17:00 ч. на 30.04.2015 г.

Отварянето на постъпилите оферти за участие ще се проведе в публично заседание на комисията, назначена за провеждането на процедурата, на 04.05.2015 г. от 14:00 ч. в офиса на НКСИП на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала. На публичното заседание могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

27.03.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

Във връзка с постъпили предложения от заинтересовани лица и браншови организации възложителят взе решение за промяна в критериите за подбор към участниците в процедурата. Новият срок за подаване на оферти за участие в процедурата е до 17:00 ч. на 07.05.2015 г.

Отварянето на постъпилите оферти за участие ще се проведе в публично заседание на комисията, назначена за провеждането на процедурата, на 08.05.2015 г. от 14:00 ч. в офиса на НКСИП на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала. На публичното заседание могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

27.03.2015 г.Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

На 27.03.2015 г. беше стартирана открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)“ с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 250 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 308 дни.

Финансирането на дейностите е по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 23.04.2015 г. в офиса на НКСИП на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 - „Деловодство”.

Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 24.04.2015 г. в заседателната зала на НКСИП на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП: www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“, подгрупа „Процедури“, електронна преписка ОП-38.

27.03.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

На 18.03.2015 г. беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“ с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 5 500 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 60 месеца.

Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 20.04.2015 г. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 - „Деловодство”.

Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 21.04.2015 г. в заседателната зала на НКСИП на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП: www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“, подгрупа „Процедури“, електронна преписка ОП-25.

18.03.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

На 18.03.2015 г. беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“ с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 7 000 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 60 месеца.

Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 27.04.2015 г. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 - „Деловодство”.

Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 28.04.2015 г. в заседателната зала на НКСИП на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП: www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“, подгрупа „Процедури“, електронна преписка ОП-27.

18.03.2015 г.Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“

На 09.03.2015 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД подписаха договор след проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“.

Стойността на договора е 64 700 лв. без включен ДДС, а срокът за неговото изпълнение е 280 дни.

10.03.2015 г.Доставка на канцеларски материали и тонер касети

На 09.03.2015 г. беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали и тонер касети“ с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

Изпълнението на поръчката включва доставката на канцеларски материали и тонер касети в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договор с избрания изпълнител или до достигане на максимална стойност от 60 000 лв. без ДДС, което събитие настъпи по-рано.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 19.03.2015 г. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 - „Деловодство”.

Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 20.03.2015 г. в офиса на НКСИП на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“ във версия на български език, подгрупа „Публични покани“, електронна преписка ОП-10.

09.03.2015 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

Във връзка с получени искания за удължаване на срока за подаване на оферти, постъпили от кандидати, поканени да представят оферти за участие, и на основание чл. 81, ал. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Възложителят определя нов срок за представяне на оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“, който е до 17:00 часа на 14.04.2015 г.

Отварянето на получените оферти ще се извърши в 14:00 часа на 15.04.2015 г. в заседателната зала на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

06.03.2015 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

Във връзка с получени искания за удължаване на срока за подаване на оферти, постъпили от кандидати, поканени да представят оферти за участие, и на основание чл. 81, ал. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Възложителят определя нов срок за представяне на оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“, който е до 17:00 часа на 06.04.2015 г.

Отварянето на получените оферти ще се извърши в 14:00 часа на 07.04.2015 г. в заседателната зала на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

06.03.2015 г.Проектиране и строителство за доизграждане на автoмагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35

Срещу решението за откриване и решението за промяна на цитираната процедура е постъпила жалба по реда на чл. 120, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с която е поискана временна мярка „спиране на процедурата“. На основание чл. 120а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки ограничената процедура се спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или на решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Информация за действията на възложителя във връзка с тази процедура ще бъде оповестена своевременно в профила на купувача.

09.02.2015 г.Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35

Възложителят взе решение за удължаване на срока за подаване на заявления за участие в процедурата до 17:00 ч. на 23.02.2015 г.

Отваряне на постъпилите заявления за участие ще се проведе в публично заседание на комисията, назначена за провеждането на процедурата, на 24.02.2015 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на НКСИП, находяща се в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9. На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

26.01.2015Извършване на одит на пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3, част „Пътна“

На 22.01.2015 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и „Трансконсулт – 22“ ООД, подписаха договор след проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на одит на пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3, част „Пътна“.

Стойността на договора е 5 000,00 лв. без включен ДДС, а срокът за неговото изпълнение е 56 дни.

Финансирането на договора е осигурено по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. 

22.01.2015 г.Извършване на предварителни археологически проучвания - издирване на археологически обекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

На 21.01.2015 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и „НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН“ подписаха договор след проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)“.

Стойността на договора е 38 335 лева без ДДС, а срокът за неговото изпълнение е 84 дни.

Финансирането на договора е осигурено по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. 

21.01.2015 г.Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.1 на АМ „Струма”

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП), гр. София, като Възложител, съобщава на заинтересованите лица и общественост, за достъпа до изготвената информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.1 на АМ „Струма”.

Пълният текст на Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС и приложеният картен материал в цифров вид, могат да бъдат изтеглени от посочените по-долу линкове. Същите са  на разположение и на хартиен носител в административните сгради на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (1618 София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 8, стая № 11), както и в съответните общини/кметства – Община Благоевград, кметство с. Мощанец, кметство с. Покровник, кметство с. Церово, кметство с. Зелен дол, Община Симитли, кметство с. Градево, кметство с. Железница, кметство с. Крупник.

Писмени становища и мнения се приемат както в съответните общини/кметства, така и в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), гр. София, на адрес: бул. “Мария Луиза” № 22, 1000 София.

В срок до 04.03.2015г. очакваме Вашите становища и на адрес: гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9 или по ел. поща: office@ncsip.bg.

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС, съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за ОВОС.

Приложение: картен материал

17.02.2015 г.Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.3 на АМ „Струма”

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП), гр. София, като Възложител, съобщава на заинтересованите лица и общественост, за достъпа до изготвената информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.3 на АМ „Струма”.

Пълният текст на Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС и приложеният картен материал в цифров вид, могат да бъдат изтеглени от посочените по-долу линкове. Същите са  на разположение и на хартиен носител в административните сгради на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (1618 София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 8, стая № 11), както и в съответните общини/кметства – Община Кресна, кметство с. Долна Градешница, Община Струмяни, кметство с. Илинденци, кметство с. Микрево, Община Сандански, кметство с. Дамяница, кметство с. Лешница, кметство с. Плоски, кметство с. Поленица.

Писмени становища и мнения се приемат както в съответните общини/кметства, така и в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), гр. София, на адрес: бул. “Мария Луиза” № 22, 1000 София.

В срок до 04.03.2015г. очакваме Вашите становища и на адрес: гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9 или по ел. поща: office@ncsip.bg.

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС, съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за ОВОС.

Приложение: картен материал

17.02.2015 г.НКСИП стартира процедури за доизграждане на 60 км от автомагистрала „Хемус“

На 09.01.2015 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ стартира ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус” (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция - участък от A2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“.

С възлагането на дейностите по процедурата ще стартира доизграждането на автомагистрала „Хемус“, като в рамките на изпълнението на договорите за двете обособени позиции ще бъдат завършени нови 60 км от трасето между Ябланица и пресичането с Път II-35 (Плевен-Ловеч).

Процедурата е двуетапна, като на етап преквалификация ще се извърши проверка за съответствие на възможностите на кандидатите с минималните изисквания за технически възможности, квалификация, икономическо и финансово състояние.

Изискванията към кандидатите по всяка от обособените позиции предвиждат:

Във връзка с дейностите по проектиране през последните 3 години да са:

 • извършили поне 1 проектиране на идеен или технически проект на автомагистрала или път първи клас с дължина най-малко 10 км;
 • извършили поне 1 проектиране на пътен, железопътен или метро тунел;
 • извършили поне 1 теренно археологическо спасително проучване за линейни инфраструктурни проекти със стойност над 1 млн.лв.

Във връзка с дейностите по строителство през последните 5 години да са:

 • изпълнили строителство, реконструкция или рехабилитация на автомагистрали или пътища с обща дължина не по-малко от 20 км, включително поне едно ново строителство на автомагистрала с дължина не по-малко от 10 км;
 • изпълнили строителство на нови мостови съоръжения с единични отвори над 17 м и обща площ над 20 000 кв.м
 • изпълнили ново строителство на поне 1 пътен, железопътен или метро тунел.

Кандидатите трябва да докажат наличието на финансов ресурс или достъп до такъв от поне 20 млн. лв.

Преминалите етапа на преквалификация ще бъдат поканени да подадат същински оферти през второто тримесечие на 2015 г. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта с тежест на цената 75% и тежест на техническата оценка 25%. Срокът за изпълнение по всеки от договорите по двете обособени позиции е две години и половина.

Строителството ще се извършва въз основа на изработен идеен проект. Предвидено е изграждане на съоръжения по обособени позиции както следва:

 • за обособена позиция I - 1 бр. площадкa за отдих, 2 бр. пътни възли, 18 бр. селскостопански и пътни подлези и надлези, 8 бр. мостови съоръжения с обща дължина около 2 300 м, 1 бр. тунел с обща дължина около 830 м; 3 бр. археологически обекти в близост до проектното трасе;
 • за обособена позиция II - 3 бр. площадки за отдих, 2 бр. пътни възли, 16 бр. селскостопански и пътни подлези и надлези, 10 бр. мостови съоръжения с обща дължина около 5 630 м, 2 бр. тунела с обща дължина около 2 000 м (1 200 м и 800 м), 5 бр. археологически обекти в близост до проектното трасе.

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 434 000 000 лв. без включен ДДС разделена по обособени позиции както следва:

 • 168 000 000 лв. за обособена позиция I
 • 266 000 000 лв. за обособена позиция II

Финансирането на проекта се предвижда в рамките на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Заявления за участие в процедурата могат да се подават в деловоството на НКСИП до 17:00 ч. на 09.02.2015 г в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9.

09.01.2015 г.Извършване на предварителни археологически проучвания - издирване на археологически обекти за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (етап 1)

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Извършване на предварителни археологически проучвания - издирване на археологически обекти за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (етап 1)" за изпълнител на обществената поръчка е определен - „НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН“.

Предложената цена за предоставянето на услугата от участника, определен за изпълнител е 38 335,00 лв. без ДДС.

Договорът ще бъде финансиран по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

30.12.2014 г.Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на автомагистрала „Струма" за изпълнител на обществената поръчка е определен - „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД.

Предложената цена за предоставянето на услугата от участника, определен за изпълнител е 64 700,00 лв. без ДДС.

Договорът ще бъде финансиран по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

29.12.2014 г.Извършване на предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

На 23.12.2014 г. в офиса на НКСИП се проведе публично заседание на комисията, назначена за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)“.

Отворена бе офертата с ценовото предложение на участника:

1. НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН с предложена цена – 38 335,00 лв. без ДДС.

23.12.2014 г.Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“

На 22.12.2014 г. в офиса на НКСИП се проведе публично заседание на комисията, назначена за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“.

Отворенa бе офертата с ценовото предложение на участника:

1. „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД с предложена цена – 64 700 лв. без ДДС.

22.12.2014 г.Извършване на одит на пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3, част „Пътна“

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Извършване на одит на пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3, част „Пътна"  за изпълнител на обществената поръчка е определен участникът - „Трансконсулт – 22“ ООД.

Предложената цена за предоставянето на услугата от участника, определен за изпълнител е 5 000,00 лв. без ДДС.

Договорът ще бъде финансиран по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

15.12.2014Извършване на предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)“

На 12.12.2014 г. беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)“ с възложител НКСИП.

Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 50 000 лв. без включен ДДС.

Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 22.12.2014 г в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9.

Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 10:00 часа на 23.12.2014 г. в офиса на НКСИП на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП: www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“, подгрупа „Публични покани“, електронна преписка ОП-08.

12.12.2014 г.Уведомяване за инвестиционно предложение за „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.1 на АМ „Струма”

На основание чл. 95, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП), гр. София, като Възложител, съобщава на заинтересованите лица и общественост, за свое инвестиционно предложение за „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.1 на АМ „Струма”.

Информация за инвестиционното предложение се съдържа в приложеното съобщение.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.1 на АМ „Струма”

12.12.2014 г.Уведомяване за инвестиционно предложение за „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.3 на АМ „Струма”

На основание чл. 95, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП), гр. София, като Възложител, съобщава на заинтересованите лица и общественост, за свое инвестиционно предложение за „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.3 на АМ „Струма”.

Информация за инвестиционното предложение се съдържа в приложеното съобщение.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.3 на АМ „Струма”

12.12.2014 г.Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“

На 11.12.2014 г. беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“ с възложител НКСИП, като публичната покана за нея е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под номер 9037364.

Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 65 000 лв. без включен ДДС.

Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 19.12.2014 г. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9.

Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши на 14:00 часа на 22.12.2014 г. в НКСИП на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП: www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“, подгрупа „Публични покани“, електронна преписка ОП-21.

11.12.2014 г.Извършване на одит на пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3, част „Пътна“

На 11.12.2014 г. в офиса на НКСИП се проведе публично заседание на комисията, назначена за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на одит на пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3, част „Пътна“.

Отворени бяха офертите с ценовите предложения на следните участници:

1. „Трансконсулт-22“ ООД с предложена цена – 5 000,00 лв. без ДДС;

2. Консорциум „Мости“, учреден от „Мости България“ ЕООД и „Мости Катовице“ Сп. з о.о., Полша, с предложена цена – 13 160,00 лв. без ДДС.

11.12.2014 г.Извършване на одит на пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3, част „Пътна“

На основание чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, комисията назначена за провеждане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на одит на пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3, част „Пътна“ ще проведе публично заседание за отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка.

Заседанието е насрочено за 14:00 часа на 11.12.2014 г. в НКСИП на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата.

08.12.2014 г.Уведомяване за инвестиционно предложение за "Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма”

На основание чл. 95, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП), гр. София, като Възложител, съобщава на заинтересованите лица и общественост, за свое инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма”.

Информация за инвестиционното предложение се съдържа в приложеното съобщение.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма”

04.12.2014 г.Извършване на одит на пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3, част „Пътна“

На 27.11.2014 г. беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Извършване на одит на пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3, част „Пътна“ с възложител НКСИП.

Извършването на одит на пътна безопасност е подробна систематична проверка за техническа безопасност, свързана с проектните характеристики на пътен инфраструктурен проект. Съгласно действащите нормативни документи за проектите за ново строителство на републикански пътища, които са част от трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България, задължително се изисква провеждането на одит на пътна безопасност, вкл. и съгласно Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19.11.2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури. Изпълнителят трябва да извърши одит на пътната безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3, част „Пътна“.

Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 20 000 лв. без включен ДДС.

Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 08.12.2014 г в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9.

27.11.2014 г.Изготвяне на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 3)

На 11.11.2014 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти" и ДЗЗД "АМ ХЕМУС ЕТАП III-2020“ подписаха договор за III-та обособена позиция от проведена процедура по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 3) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от I-5 до до II-51; II-ра обособена позиция – участък от II-51 до II-49 и III-та обособена позиция – участък от II-49 до А-2“.

Стойността на договора е 459 900 лева без включен ДДС, а срокът за неговото изпълнение е 294 дни.

Финансирането е осигурено по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.  

12.11.2014Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

Днес, 11.11.2014 г. от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се проведе публично отваряне на получените заявления за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“.

Постъпили са тринадесет заявления за участие, а именно:

1. „ГЛФ-МОНОЛИТ" ДЗЗД, което се състои от следните търговски дружества:

    „ГРАНДИ ЛАВОРИ ФИНКОСИТ“ АД, Италия

    „МОНОЛИТ СОФИЯ“ АД

2. „ОБРАСКОН ХУАРТЕ ЛАИН“ АД, Испания

3. „Сочета Италиана пер Кондоте Д′Акуа“ АД, Италия

4. ДЗЗД Консорциум „СССС-СК-13“, което се състои от следните търговски дружества:

    „СК-13 ПЪТСТРОЙ“ АД

    „Чайна Комюникейшън Кънстръкшън Къмпани“ ЛТД, Китай            

5. ДЗЗД „ПСТ СТРУМА 1“, което се състои от следните търговски дружества:

    „ПСТ Груп“ ЕАД

    „ВИА ПЛАН“ ЕООД

    „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД

    „ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД

6. „ИКС ГРАНДИ ЛАВОРИ“ АД, Италия

7. КОНСОРЦИУМ „СТРУМА - ЛОТ 3.1“, който се състои от следните търговски дружества:

    „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

    „ПЪТСТРОЙ-92“ АД

    „ГЕОСТРОЙ“ АД

8. АКТОР А.С.Д., Гърция

9. „СЕРЕНИСИМА КОСТРУЦИОНИ“ СПА, Италия

10. ОБЕДИНЕНИЕ „МАГИСТРАЛА Струма 3.1“, което се състои от следните търговски дружества:

     „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

     „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

11. „Страбаг“ АГ, Австрия

12. Обединение „САН ХОСЕ - АТМ“ ДЗЗД, което се състои от следните търговски дружества:

     „КОНСТРУКТОРА САН ХОСЕ“ АД, Испания

     „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД

13. ДЗЗД „АМ Струма 3.1", което се състои от следните търговски дружества:

     „АГРОМАХ“ ЕООД

     „АБ“ АД

     „ХИДРОСТРОЙ“ АД

     „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ ГРУП“ ЕООД

     „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД

     „Алве Консулт“ ЕООД

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 150 000 000 лв. без включен ДДС, а срокът за изпълнение е 1280 дни.

Финансирането на договора е по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

11.11.2014 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

На 11.11.2014 г. в 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9 ще се проведе публично отваряне на постъпилите заявления за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“. На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, представители на средствата за масова информация и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Преминалите етапа на предварителния подбор кандидати ще бъдат поканени да подадат оферти в началото на 2015 г. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта с тежест на цената 75% и тежест на техническата оценка 25%.

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката за посочения участък е 150 000 000 лв. без включен ДДС, а срокът за нейното изпълнение е 1280 дни.

Проектирането и изграждането на Лот 3 на автомагистрала „Струма“ е основен проект, заложен в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС.

07.11.2014 г.Изготвяне на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 3)

На 05.11.2014 г. след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ етап 3 по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от I-5 до II-51, II-ра обособена позиция – участък от II-51 до II-49 и III-та обособена позиция – участък от II-49 до А-2“, Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ подписа договори с определените изпълнители по I-ва и II-ра обособена позиция, а именно:

 • с „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД се подписа договор за изпълнение на I-ва обособена позиция със стойност - 448 000 лева без включен ДДС и срок за изпълнение - 294 дни.
 • с ДЗЗД „ДОПРАВОПРОЙЕКТ-МИСТ“ се подписа договор за изпълнение на II-ра обособена позиция със стойност 255 000 лева без включен ДДС и срок за изпълнение 294 дни.

Финансирането на договорите е осигурено по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. 

07.11.2014 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

Днес, 04.11.2014 г. от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на получените заявления за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“.

Постъпили са девет заявления за участие, а именно:

1. ОБРАСКОН ХУАРТЕ ЛАИН, АД, Испания

2. КОНСОРЦИУМ "СТРУМА - ЛОТ 3.3", който се състои от следните търговски дружества:

    „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

    „ПЪТСТРОЙ-92“ АД

    „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД

    „ГЕОСТРОЙ“ АД

3. “Сочиета Италиана пер Кондоте Д′Акуа” АД, Италия

4. ДЗЗД "ПСТ Струма 3", което се състои от следните търговски дружества:

    „ПСТ ГРУП“ ЕАД

    „РУТЕКС“ ООД

    „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД

5. Консорциум "АМ Струма - 2014", който се състои от следните търговски дружества:

    „ЛЕНА ЕНЖЕНЯРИЯ КОНЩРУСОИШ“ АД, Португалия

    „Х.С.С.“ ЕООД

6. „Терна“ АД, Гърция

7. Обединение "АМ Струма", което се състои от следните търговски дружества:

    „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

    NGEContracting, Франция

    „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

8. "Страбаг" АГ, Австрия

9. “СЕРЕНИСИМА КОСТРУЦИОНИ” СПА, Италия

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на  200 000 000 лв. без включен ДДС, а срокът за изпълнение е 1280 дни.

Финансирането на договора е по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

04.11.2014 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

На 04.11.2014 г. в 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9 ще се проведе публично отваряне на постъпилите заявления за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“. На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, представители на средствата за масова информация и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Преминалите етапа на предварителния подбор кандидати ще бъдат поканени да подадат оферти в началото на 2015 г. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта с тежест на цената 75% и тежест на техническата оценка 25%.

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката за посочения участък е 200 000 000 лв. без включен ДДС, а срокът за нейното изпълнение е 1280 дни.

Проектирането и изграждането на Лот 3 на автомагистрала „Струма“ е основен проект, заложен в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС.

30.10.2014 г.Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3

На 30.10.2014 г. Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" и ДЗЗД "Обединение 2014 за автомагистрала Струма" подписаха договор след проведена обществена поръчка с предмет: "Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3".

Стойността на договора е 189 950 лева без ДДС, а срокът за неговото изпълнение е 308 дни.

Финансирането за договора е осигурено по ОП "Транспорт" 2007-2013 г. 

30.10.2014 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

С оглед постъпило искане от заинтересувани лица за удължаване на срока за подаване на заявленията с аргумент, че първоначално определеният срок е недостатъчен за подготовка на заявленията, както и с цел осигуряване на възможност за участие в процедурата на по-голям брой кандидати, възложителят взе решение за удължаване на срока за подаване на заявления до 17:00 ч. на 10.11.2014 г.

Отваряне на постъпилите заявления за участие ще се проведе в публично заседание на комисията, назначена за провеждането на процедурата, на 11.11.2014 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на НКСИП, находяща се в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9. На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, представители на средствата за масова информация и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

08.10.2014 г.Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3

На 17.09.2014 г. в офиса на НКСИП се проведе публично заседание на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3“. Отворен беше плика с ценовото предложение от офертата на участника, допуснат до този етап от процедурата:

ДЗЗД „Обединение 2014 за автомагистрала СТРУМА“ с предложена цена – 189 950 лв. без включен ДДС.

17.09.2014 г.Изготвяне на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 3)

На 29.08.2014 г. в офиса на НКСИП се проведе публично заседание на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 3) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от I-5 до II-51; II-ра обособена позиция – участък от II-51 до II-49 и III-та обособена позиция – участък от II-49 до А-2“. Отворени бяха пликовете с ценовите предложения от офертите на допуснатите до този етап участници по съответните обособени позициии:

I. За I-ва обособена позиция:

1. Обединение „Свеко – Бурда - 2014“ с ценово предложение – 544 999,00 лв. без ДДС;

2. Обединение „ДОПРАВОПРОЙЕКТ – ПЪТПРОЕКТ“ с ценово предложение – 343 200,00 лв. без ДДС;

3. „Пътпроект“ ЕООД с ценово предложение – 448 000,00 лв. без ДДС.

II. За II-ра обособена позиция:

1. Обединение „ДОПРАВОПРОЙЕКТ – МИСТ“ с ценово предложение - 255 000,00 лв. без ДДС;

2. ДЗЗД „ХЕМУС - 2020“ с ценово предложение – 400 000,00 лв. без ДДС;

3. Консорциум „Мости - Алве“ с ценово предложение – 510 000,00 лв. без ДДС.

III. За III-та обособена позиция:

1. Обединение „ДОПРАВОПРОЙЕКТ – МИСТ“ с ценово предложение - 255 000,00 лв. без ДДС;

2. ДЗЗД „ХЕМУС - 2020“ с ценово предложение – 400 000,00 лв. без ДДС;

3. Консорциум „Мости - Алве“ с ценово предложение – 510 000,00 лв. без ДДС.

III. За III-та обособена позиция:

1. Обединение „Виа План – Амберг 2014-2“ с ценово предложение – 444 000,00 лв. без ДДС;

2. Обединение „ДОПРАВОПРОЙЕКТ – ДИ ЕС ИНВЕСТ“ с ценово предложение – 225 000,00 лв. без ДДС;

3. ДЗЗД „АМ Хемус етап III – 2020“ с ценово предложение – 459 900,00 лв. без ДДС;

4. „ЕЖИС – ИКП“ ДЗЗД с ценово предложение – 419 000,00 лв. без ДДС.

29.08.2014 г.Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за изграждането на автомагистрала "Струма" Лот 3

Днес, 28.08.2014 г. от 14:00 часа в Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на офертите за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на принудително отчуждаване на имоти за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3“. Постъпила е една оферта за участие, а именно:

ДЗЗД "Обединение 2014 за автомагистрала „Струма", състоящо се от следните съдружници:

 1. инж. Кремена Маринова Вичева – Желева;
 2. „ГЕО – КОНСУЛТ“ ЕООД;
 3. Пламен Христов Петков;
 4. Артур Едуард Алтунян.

Прогнозната стойност на посочените консултантски услуги е в размер на 290 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 308 дни.

Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. по проект № BG161PO004-2.0.01-0019.

28.08.2014 г.НКСИП обяви процедури за 350 млн. лв. за АМ „Струма“

НКСИП обяви процедури с преквалификация за избор на изпълнител за проектиране и строителство на Лот 3.1 на АМ „Струма“ „Благоевград – Крупник“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“ „Кресна – Сандански“.

Индикативният бюджет за участъка Благоевград-Крупник с дължина от около 13 км е 150 млн. лв. без ДДС, а за участъка Кресна-Сандански, с дължина от около 23 км, е 200 млн. лв. без ДДС.

Процедурата е двуетапна, като на етап преквалификация ще се извърши проверка за съответствие на възможностите на кандидатите с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние. През последните 5 години, кандидатите трябва да са:

 • завършили успешно строителство, реконструкция или рехабилитация на автомагистрали или пътища с обща дължина не по-малко от 20 км, включително поне едно ново строителство на автомагистрала с дължина не по-малко от 10 км;
 • извършили строителство на мостови съоръжения с единични отвори над 17 м и обща площ над 20 000 кв. м.

Кандидатите трябва да докажат наличието на финансов ресурс или достъп до такъв от поне 20 млн. лв.

Преминалите етапа на преквалификация ще бъдат поканени да подадат същински оферти в началото на 2015 г. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта с тежест на цената 75% и тежест на техническата оценка 25%. Срокът за изпълнение по всеки от двата договора е три години и половина.

За Лот 3 на АМ „Струма“, от Благоевград до Сандански, има разработен идеен проект. Предвидени са сложни мостови съоръжения – 8 бр. с обща дължина от около 850 м за Лот 3.1 и 9 бр. с обща дължина от около 980 м за Лот 3.3, пътни възли – 3 бр. за Лот 3.1 и 2 бр. за Лот 3.3, бетонови и стоманобетонови подпорни стени, армостени, надлези и подлези.

Нов момент в процедурата е пълноценното използване на възможностите, дадени от новия ЗОП, за защита на подизпълнителите. Включено е изискването възложителят предварително да преглежда договорите за подизпълнение и да получава копия от тях след сключването им. Като част от всяко месечно искане за плащане главният изпълнител трябва да докаже, какви суми е изплатил на всички подизпълнители. Подизпълнителите ще присъстват при приемане на работата, която са извършили. Главният изпълнител няма да може да получи окончателното си плащане, преди да е изплатил дължимите на подизпълнителите средства, както се изисква и в закона. Тези условия ще позволят възложителят ефективно да защити интересите на подизпълнителите, каквато възможност преди нямаше.

Проектирането и изграждането на Лот 3 на АМ „Струма“ е основен проект, заложен в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., съфинасиран от Кохезионния фонд на ЕС.

01.08.2014 г.Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3

На 01.08.2014 г. беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3" с възложител НКСИП.

Изпълнителят следва да извърши следното:

 • Провеждане от името на Възложителя на необходимите съгласувателни процедури по изготвените проекти на подробни устройствени планове (ПУП)/парцеларни планове (ПП) за трасето на Лот 3 с компетентните органи съгласно изискванията на чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 6 от ЗУТ. Целта на дейността е издаване на заповеди от министъра на регионалното развитие за одобрение на отделните ПУП/ПП за Лот 3, както следва: за Лот 3.1 – пътна част; за Лот 3.1 – тунел при с. Железница; за Лот 3.2 и за Лот 3.3.
 • Изготвяне на доклади за определяне на равностойно парично обезщетение за имотите, включени в съответния проект на ПУП/ПП, при спазване законовите изисквания, уреждащи тази материя. Към всеки от докладите за съответния проект на ПУП/ПП се прилагат самостоятелни оценителски доклади за всеки един имот, заедно с досие на имота.
 • Осъществяване на техническа помощ при провеждане на отчуждителните процедури, в това число изготвяне на проекти на исканията за отчуждаване със съпътстващите ги нормативно определени документи, както и представяне на разяснения по тях в случай на необходимост.

Прогнозната стойност на посочените консултантски услуги е в размер на  290 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 308 дни.

Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 27.08.2014 г.

01.08.2014 г.Изготвяне на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 3)

Днес, 29.07.2014 г. от 14:00 часа в Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на офертите за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 3) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от I-5 до II-51; II-ра обособена позиция – участък от II-51 до II-49 и III-та обособена позиция – участък от II-49 до А-2“. Постъпили са десет оферти за участие, а именно:

За I-ва обособена позиция са постъпили следните оферти:

1. Обединение "Свеко - Бурда - 2014", което се състои от следните търговски дружества:

    "Свеко Енергопроект" АД, България;

    "Илия Бурда" ЕООД, България;

    "Свеко Инфрапройект" ООД, Полша.

2. Обединение "ДОПРАВОПРОЙЕКТ - ПЪТПРОЕКТ", което се състои от следните търговски дружества:

    "Доправопройект" АД, Словакия;

    "Пътпроект 2000" ООД, България.

3. "Пътпроект" ЕООД, България.

За II-ра обособена позиция са постъпили следните оферти:

1. Обединение "ДОПРАВОПРОЙЕКТ - МИСТ", което се състои от следните търговски дружества:

    "Мист Проект" ООД, България;

    "Доправопройект" АД, Словакия.

2. ДЗЗД "ХЕМУС - 2020", което се състои от следните търговски дружества:

   "Трансконсулт - 22" ООД, България;

   "РУТЕКС" ООД, България;

   "Трафик Холдинг" ЕООД, България.

3. Консорциум "Мости - Алве", което се състои от следните търговски дружества:

   "Алве Консулт" ЕООД, България;

   "Мости Катовице" ООД, Полша;

   "Мости България" ЕООД, България.

За III-та обособена позиция са постъпили следните оферти:

1. Обединение "Виа План - Амберг 2014-2" , което се състои от следните търговски дружества:

    "Амберг Енджиниъринг Словакия" ООД;

    "Виа План" ЕООД, България.

2. Обединение "ДОПРАВОПРОЙЕКТ – ДИ ЕС ИНВЕСТ", което се състои от следните търговски дружества:

    "ДИ ЕС ИНВЕСТ" АД, България;

    "Доправопройект" АД, Словакия.

3. ДЗЗД "АМ Хемус етап III - 2020", което се състои от следните търговски дружества:

   "Мотт Макдоналд Лимитид", Великобритания;

   "Логистика 21" ЕООД, България;

   "КОНТРОЛС" ООД, България.

4. "ЕЖИС - ИКП" ДЗЗД, което се състои от следните търговски дружества:

    "Ежис България" ЕАД, България;

    "Инжконсултпроект" ООД, България;

    "Ежис Интернасионал" АД, Франция.

Прогнозната стойност на посочените консултантски услуги е в размер на  1 900 000 лв. без включен ДДС, като за I-ва обособена позиция прогнозната стойност е 700 000 лв. без ДДС, за II-ра обособена позиция прогнозната стойност е 600 000 лв. без ДДС и за III-та обособена позиция прогнозната стойност е 600 000 лв. без ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 294 дни.

Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. по проект № BG161PO004-2.0.01-0018

29.07.2014 г.Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 2)

На 22.07.2014 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и „Ежис – ИКП“ ДЗЗД подписаха договор след проведена обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 2)“. Стойността на договора е 738 000 лева без ДДС, а срокът за неговото изпълнение е 420 дни.

Финансирането за договора е осигурено по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. 

22.07.2014 г.Извършване на ремонтни дейности в офисите на НКСИП

След утвърждаване от Възложителя на протокола на комисията, назначена за провеждане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Извършване на ремонтни дейности в офисите на НКСИП", за изпълнител е определен "Пътно строителство" АД, гр. Добрич.

Цената за изпълнение на дейностите е 148 983,10 лв. без ДДС.

15.07.2014 г.Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ „Струма“

След приемане работата на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ „Струма“, е прието решение № ОП-16-РШ-004 / 10.07.2014 г., с което класираният на първо място участник Обединение „АНИСА – ИТК – ППМ 2014“ e обявен за изпълнител на тази поръчка.

Предложената цена за предоставянето на услугите от участника, обявен за изпълнител на поръчката, е 212 121 лв. без ДДС.

Договорът ще бъде финансиран по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

10.07.2014 г.Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на автомагистрала „Струма“

На 03.07.2014 г. в офиса на НКСИП се проведе публично заседание на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ „Струма“. Отворени бяха пликовете с ценовите предложения на следните участници:

1. ДЗЗД Обединение „Инфра-Мист-Доправопроект“ с предложена цена – 285 000 лв. без ДДС;

2. ДЗЗД „Струма Лот 3-2014“ с предложена цена – 200 000 лв. без ДДС;

3. Консорциум „УИГ- СИСТЕМА“ с предложена цена – 242 000 лв. без ДДС;

4. Обединение „АНИСА-ИТК-ППМ 2014“ с предложена цена – 212 121 лв. без ДДС.

03.07.2014 г.Изготвяне на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 3)

На 18.06.2014 г. беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 3) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от I-5 до II-51; II-ра обособена позиция – участък от II-51 до II-49 и III-та обособена позиция – участък от II-49 до А-2“с възложител НКСИП.

Автомагистрала "Хемус" е предвидена да свързва София с Варна. Към момента са изградени участъците София - Ябланица и с. Белокопитово - Варна. Оставащата за доизграждане част от автомагистрала "Хемус" условно е разделена на осем участъка, които поетапно ще се възлагат за проектиране и строителство. През м.април 2014 г. беше сключен договор за изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1), който обхваща проектирането на първите два участъка от изградената част на автомагистралата след гр. Ябланица до пресичането с път II-35. През м.март 2014 г. беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус” (етап 2)“, който обхваща участъците от пресичането на автомагистралата с път II-35 до пресичането с път I-5. Настоящата обществена поръчка обхваща последните три участъка, разделени в три обособени позиции.

Прогнозната стойност за изготвянето на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 3) е в размер общо на 1 900 000 лв. без включен ДДС, разделена по обособени позиции както следва: за I-ва обособена позиции прогнозната стойност е 700 000 лв. без ДДС, за II-ра обособена позиция прогнозната стойност е 600 000 лв. без ДДС и за III-та обособена позиция прогнозната стойност е 600 000 лв. без ДДС. Участниците могат да подават оферти само за една обособена позиция. Срокът за изпълнение на поръчката е 294 дни.

Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 28.07.2014 г.

18.06.2014 г.Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ „Хемус“ (етап 2)

След приемане работата на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 2)“, е прието решение № ОП-18-РШ-005/06.06.2014 г., с което класираният на първо място участник „Ежис - ИКП“ ДЗЗД e обявен за изпълнител на тази поръчка.

Предложената цена за предоставянето на услугите от участника, обявен за изпълнител на поръчката, е 738 000 лв. без ДДС.

Договорът ще бъде финансиран по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

09.06.2014 г.Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ „Хемус“ (етап 2)

На 03.06.2014 г. в офиса на НКСИП се проведе публично заседание на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала "Хемус"(етап 2)" за отваряне на ценовите предложения на участниците, допуснати до този етап на процедурата. Отворени бяха пликовете с ценовите предложения на следните участници:

1. Обединение „Свеко – Бурда - 2014“ с ценово предложение – 693 500 лв. без ДДС;

2. „Пътпроект“ ЕООД с ценово предложение – 722 415 лв. без ДДС;

3. ДЗЗД „Мотт МакДоналд и партньори“ с ценово предложение – 625 000 лв. без ДДС;

4. Обединение „Пътпроект Хемус“ с ценово предложение – 799 000 лв. без ДДС;

5. Обединение „Виа План – Амберг 2014-1“ с ценово предложение – 719 000 лв. без ДДС;

6. „ЕЖИС – ИКП“ ДЗЗД с ценово предложение – 738 000 лв. без ДДС.

03.06.2014 г.Консултации по обхват и съдържание на оценка на въздействие върху околната среда

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, като възложител на инвестиционно предложение за „Доизграждане на АМ Хемус“ (Ябланица-Белокопитово) провежда консултации по обхват и съдържание на оценка на въздействие върху околната среда със специализираните ведомства, заинтересованите лица и общественост.

В срок до 29.08.2014г. очакваме Вашите становища, коментари и предложения по изготвения вариант на Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействие върху околната среда на адрес: гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9 или по ел. поща: office@ncsip.bg

Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействие върху околната среда

Приложение № 1 – Писмо на МОСВ, изх. № ОВОС-29/27.05.2014 г.

Приложение № 2 – Проектни алтернативи на трасе за доизграждане на АМ „Хемус” - Алтернатива В1 и Алтернатива В1А, на електронен носител.

Приложение № 3 - Законодателна рамка, източници на информация и методики за прогноза и оценка.Актуализация на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ „Струма“

Днес, 23.05.2014 г. от 14:00 часа в Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на офертите за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ „Струма“. Постъпили са пет оферти за участие, а именно:

1. ДЗЗД „Обединение Инфра – Мист - Доправопроект, АД", което се състои от следните търговски дружества:

“Инфрапроект консулт“ ЕООД

“Мист Проект“ ООД

“ДОПРАВОПРОЙЕКТ“ АД, Словакия

2. ДЗЗД "СТРУМА КОНСУЛТИНГ“, което се състои от следните търговски дружества:

“РИЛА КОНСУЛТ“ ЕООД

“Институт за транспортни изследвания“ ЕООД

3. ДЗЗД "Струма Лот 3-2014“, което се състои от следните дружества:

“ТРАНСКОНСУЛТ - 22“ ООД

“Мотт МакДоналд“ Лимитид, Англия

4. Консорциум "УИГ - СИСТЕМА", който се състои от следните търговски дружества:

“УИГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

“Система -Транспорт Планнинг Кънсълтънтс“ ЕООД, Гърция

5. Обединение „АНИСА-ИТК-ППМ 2014“, което се състои от следните търговски дружества:

“АНИСА - М“ ЕООД

“Институт по транспорт и комуникации“ ООД

“Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД

Прогнозната стойност на посочените консултантски услуги е в размер на 330 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 392 дни.

Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. по проект № BG161PO004-2.0.01-0019.

23.05.2014 г.Геоложки проучвания за изграждане на АМ „Струма“ Лот 3 „Благоевград-Сандански“ в зоните на тунелите в Кресненското дефиле и при с. Железница

На 22.05.2014 г. Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" и Обединение "Геопс-Геотехника-Консулт" подписаха договор след проведена открита процедура по обществена поръчка с предмет: "Геоложки проучвания за изграждане на АМ „Струма“ Лот 3 „Благоевград-Сандански“ в зоните на тунелите в Кресненското дефиле и при с. Железница".

Стойността на договора е 1 496 465,24 лева без ДДС, а срокът за неговото изпълнение е 378 дни.

Финансирането на договора е осигурено по ОП "Транспорт" 2007-2013 г. 

22.05.2014 г.Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ „Хемус“ (етап 2)

Днес, 25.04.2014 г. от 14:00 часа в Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на офертите за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ „Хемус“ (етап 2)“. Постъпили са осем оферти за участие, а именно:

1. Обединение "Свеко - Бурда - 2014", което се състои от следните търговски дружества:

“Свеко Енергопроект“ АД

“Илия Бурда“ ЕООД

“Свеко Инфрапройект“ Сп. З.о.о. - Полша

2. Пътпроект" ЕООД

3. ДЗЗД "Мотт МакДоналд и партньори“, което се състои от следните търговски дружества:

“Мотт МакДоналд“ Лимитид - Англия

“Трансконсулт - 22“ ООД

“Рутекс“ ООД

4. Обединение "Пътпроект Хемус“, което се състои от следните дружества:

“Доправопройект“ АД - Словакия

“Мист Проект“ ООД

“Пътпроект 2000“ ООД

5. Обединение "Виа План – Амберг 2014-1", който се състои от следните търговски дружества:

“Амберг инженеринг“ ЕООД - Словакия

“Виа План“ ЕООД

6. Консорциум "Алве - Текопи", което се състои от следните търговски дружества:

“Текопи“ АД - Испания

“Алве консулт“ ЕООД

7. Консорциум „Мости“, който се състои от следните търговски дружества:

“Мости България“ ЕООД

“Мости Катовице“ Сп. З.о.о. – Полша

8. "Ежис - ИКП" ДЗЗД, което се състои от следните търговски дружества:

“Ежис България“ ЕАД

“Ежис Интернасионал“ АД

“Инжконсултпроект“ ООД

Прогнозната стойност на посочените консултантски услуги е в размер на 1 200 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 420 дни.

Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. по проект № BG161PO004-2.0.01-0018

25.04.2014 г.Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

На 16.04.2014 г. Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" и ДЗЗД "Хемус - 2020" подписаха договор след проведена обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (етап 1)".

Стойността на договора е 600 000 лева без ДДС, а срокът за неговото изпълнение е 392 дни.

Финансирането за договора е осигурено по ОП "Транспорт" 2007-2013 г. 

16.04.2014 г.Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ „Струма“

На 09.04.2014 г. беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ „Струма“ с възложител НКСИП.

Процедурата е свързана с актуализация на прогнозата на трафика, като следва да се извърши оценка на актуалността на наличния транспортен модел, извършена на база преглед на коректността на основните допускания в него; в случай че е необходимо да се коригират някои от параметрите на модела, да бъде формулирана методика за тяхното актуализиране.

Необходимо е да бъде извършена актуализация на анализ "разходи-ползи" (АРП) и обновяване на инвестиционната стойност и експлоатационните разходи за проектното трасе. Като част от АРП следва да се актуализират: финансовият анализ на проекта; икономическият анализ с разглеждане на социално-икономическите показатели и придобивки за населението; анализ на чувствителността и анализ на риска.

Възоснова на резултатите от посочените по-горе разработки и като се отчитат всички направени до момента проучвания, Консултантът ще изготви Формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционни проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020.

Прогнозната стойност на посочените консултантски услуги е в размер на 330 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 392 дни.

Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 22.05.2014 г.

09.04.2014 г.Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за доизграждане на АМ „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)

На 08.04.2014 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и „Данго проект консулт“ ЕООД подписаха договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за доизграждане на АМ „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)“.

Стойността на договора е 197 700 лева без ДДС.

Финансирането на договора е осигурено по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

08.04.2014 г.Извършване на предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград-Сандански”

На 31.03.2014 г. Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" и Национален Археологически Институт с Mузей при Българската Академия на Науките (НАИМ-БАН) подписаха договор след проведена процедура по обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Извършване на предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград-Сандански". Целта на издирването на археологически обекти е чрез недеструктивни техники и методи да се установи наличието или липсата на археологически и др. културни ценности по смисъла на чл. 146, ал.3 от Закона за културното наследство.

Стойността на договора е 40 959, 60 лева без ДДС.

Финансирането на договора е осигурено по ОП "Транспорт" 2007-2013 г. 

31.03.2014 г.Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ „Хемус“ (етап 2)

На 28.03.2014 г. беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ "Хемус" (етап 2)" с възложител НКСИП.

Автомагистрала "Хемус" е предвидена да свързва София с Варна. Към момента са изградени участъците София - Ябланица и с. Белокопитово - Варна. Оставащата за доизграждане част от АМ "Хемус" условно е разделена на осем участъка, които поетапно ще се възлагат за проектиране и строителство. През м. ноември 2013 г. беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ „Хемус“ (етап 1)“, която обхваща проектирането на първите два участъка. Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвянето на идейни проекти за етап 2 от проекта, който включва следващите три участъка:

 • Участък 3 с дължина от около 28 км - от II-35 до III-301 / Александрово;
 • Участък 4 с дължина от около 24 км от III-301/Александрово до III-303/ Павликени;
 • Участък 5 с дължина от около 33 км от III-303/Павликени до I-5.

Прогнозната стойност на посочените консултантски услуги е в размер на 1 200 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 420 дни.

Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 24.04.2014 г.

28.03.2014 г.
Извършване на предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти за изграждането на автомагистрала „Струма“, Лот 3 „Благоевград-Сандански“

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Извършване на предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти за изграждането на автомагистрала "Струма" Лот 3 "Благоевград-Сандански" е утвърден Протокол № 1 и е определен за изпълнител на обществената поръчка Национален Археологически Институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН).

Предложената цена за предоставянето на услугата от участника, определен за изпълнител е 40 959,60 лв. без ДДС.

Договорът ще бъде финансиран по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

19.03.2014
Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ „Хемус“ (етап 1)

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ „Хемус“ (етап 1)“ е прието Решение № ОП-7-РШ-004 / 14.03.2014  г., с което се обявява класираният на първо място участник – ДЗЗД „Хемус – 2020“ за изпълнител на тази поръчка.

Предложената цена за предоставянето на услугата от участника, определен за изпълнител, е 600 000 лв. без ДДС.

Договорът ще бъде финансиран по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

14.03.2014 г.Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитените зони "Кресна" и "Кресна-Илинденци" за 2014-2015 г.

На 10.03.2014 г. Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" и "Чухъл" ЕООД подписаха договор след проведена публична покана с предмет: "Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитените зони "Кресна" и "Кресна-Илинденци" за 2014-2015г." Целта на мониторинга е да се установи смъртността на индивиди върху пътя и отражението и върху популациите. Изследването ще се проведе в рамките на 32 седмици в периода март 2014 – февруари 2015 г.

Стойността на договора е 23 900 лева без ДДС.

Финансирането е осигурено по ОП "Транспорт" 2007-2013 г. 

11.03.2014 г.Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за доизграждане на АМ „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)

След приемане работата на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за доизграждане на АМ „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)“ е прието решение № ОП-6-РШ-004/28.02.2014 г., с което се обявява класираният на първо място участник „Данго проект консулт“ ЕООД  за изпълнител на поръчката.

Предложената цена за предоставянето на услугите от участника, обявен за изпълнител на поръчката, е 197 700 лв. без ДДС.

Договорът ще бъде финансиран по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

04.03.2014
Изготвяне на идеен проект за АМ „Хемус“ (етап 1)

На 26.02.2014 г. в НКСИП се проведе публично отваряне на ценовите предложения за обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ „Хемус“ (етап 1)“. Отворени бяха пликовете с ценовите предложения на следните участници:

 1. Обединение „Хемус“ с ценово предложение – 952 000 лв. без ДДС;
 2. Обединение „Виа План – Амберг 2014“ с ценово предложение – 720 000 лв. без ДДС;
 3. Обединение „Свеко – Бурда – 2014“ с ценово предложение – 780 000 лв. без ДДС;
 4. ДЗЗД „Хемус – 2020“ с ценово предложение – 600 000 лв. без ДДС;
 5. „Пътпроект“ ЕООД с ценово предложение – 489 923 лв. без ДДС;
 6. Консорциум „ТИА – ХЕМУС“ с ценово предложение – 702 000 лв. без ДДС;
 7. Консорциум „ППМ-ПЛАНЕТ-РУТКОМ“ с ценово предложение – 519 000 лв. без ДДС;
 8. „Ежис – ИКП“ ДЗЗД с ценово предложение – 667 500 лв. без ДДС;

26.02.2014 г.Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за доизграждане на АМ „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)

На 14.02.2014 г. в 14:00 ч. в офиса на НКСИП се проведе публично отваряне на ценовите предложения за обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за доизграждане на АМ „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)“. Отворени бяха пликовете с ценовите предложения на следните участници:

 1. Обединение „Магистрала Хемус 2014“ с предложена цена - 219 000 лв.  без ДДС;
 2. Обединение „Алианс Консултанти“ с предложена цена - 296 969,60 лв. без ДДС;
 3. „ПОВВИК“ ЕАД с предложена цена - 237 000 лв. без ДДС;
 4. „Данго проект консулт“ ЕООД с предложена цена – 197 700 лв. без ДДС.

14.02.2014 г.Геоложки проучвания за изграждането на АМ „Струма“ Лот 3 „Благоевград – Сандански“

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Геоложки проучвания за изграждането на АМ „Струма“ Лот 3 „Благоевград – Сандански“ в зоните на тунелите в Кресненското дефиле и при с. Железница" е прието Решение № ОП-14 -004 / 07.02.2014  г., с което обявява класирания на първо място участник – Обединение „ГЕОПС-ГЕОТЕХНИКА-КОНСУЛТ”  за изпълнител на тази поръчка.

Предложената цена за предоставянето на услугите от участника, определен за изпълнител е 1 496 465,24 лв. без ДДС.

Договорът ще бъде финансиран по ОП „Транспорт” 2007-2013.

07.02.2014 г.Изготвяне на идеен проект за АМ „Хемус“ (етап 1)

На 24.01.2014 г. от 14.00 часа в Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на офертите за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за АМ „Хемус“ (етап 1)“. Постъпили са десет оферти за участие, а именно:

1. Обединение "Хемус", което се състои от следните търговски дружества:

“Инжпроект“ ООД

“НСИ 2000“ ЕООД

2. Обединение "Виа План - Амберг 2014", което се състои от следните търговски дружества:

“Амберг инженеринг Словакия“ ЕООД - Словакия

„Виа План“  ЕООД

3  Обединение "Свеко - Бурда – 2014“, което се състои от следните търговски дружества:

“Свеко енергопроект“ АД

“Илия Бурда“ ЕООД

“Свеко инфрапройект“ Сп.з.о.о. - Словакия

 4. ДЗЗД „Хемус – 2020“, което се състои от следните дружества:

“Трансконсулт - 22“ ООД

“Рутекс“ ООД

“Трафик холдинг“ ЕООД

5. „Пътпроект“ ЕООД.

6. Консорциум "ТИА - ХЕМУС", който се състои от следните търговски дружества:

“Текопи“ АД – Испания

“Алве консулт“ ЕООД

“Иво Петров архитекти“ ООД

 7. Обединение "МИСТ - ДОПРАВОПРОЙЕКТ", което се състои от следните търговски дружества:

“Мист проект“ ООД

“Доправопройект“ АД - Словакия

8. Консорциум „Мости“, който се състои от следните търговски дружества:

“Мости България“ ЕООД

“Мости Катовице“ ООД - Полша

9. "ППМ-ПЛАНЕТ-РУТКОМ", което се състои от следните търговски дружества:

“Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД

“ПЛАНЕТ С.А. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ“ АД – Гърция

“Рутком проект“ ЕООД

10. "Ежис - ИКП" ДЗЗД, което се състои от следните търговски дружества:

“Ежис България“ ЕАД

“Ежис интернешънъл“ АД

“Инжконсултпроект“ ООД

Прогнозната стойност на посочените консултантски услуги е в размер на 1 000 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 392 дни.

Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. по проект № BG161PO004-2.0.01-018

24.01.2014Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за доизграждане на АМ „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)

На 21.01.2014 г. от 14.00 часа в Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на офертите за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за доизграждане на АМ „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)". Постъпили са седем оферти за участие, а именно:

1. „ОВОС - Николаева“ ЕООД

2. Обединение „Магистрала Хемус 2014“, което се състои от следните търговски дружества:

„П-Юнайтед“ ООД

„ВДП“ с.р.л. - Италия

3. „Гео Марин“ ЕООД

4. Обединение „Алианс Консултанти“, което се състои от:

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН

„Еко логистик А“ ЕООД

„Йоана 05“ ЕООД

5. „ПОВВИК“ ЕАД

6. „Данго проект консулт“ ЕООД

7. Консорциум „Мости“, което се състои от следните търговски дружества:

„Мости България“ ЕООД

„Мости Катовице“ ООД - Полша

Прогнозната стойност на посочените консултантски услуги е в размер на 550 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 420 дни.

Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. по проект № BG161PO004-2.0.01-018

21.01.2014
горе