Обща информация

Автомагистрала "Черно море" е ключов елемент на националната и европейската транспортна мрежа и е естествено продължение на автомагистрала "Тракия", свързвайки главните източни центрове на стопанско развитие по Черноморието -  Варна и Бургас. Трасето е част от пътната инфраструктура на трансевропейски транспортен коридор VIII, който свързва региона на Черно море с Адриатика и има потенциал за осъществяване на комбинирани превози. Автомагистралата е част от бъдещ автомагистрален пръстен около Черно море и ще спомогне за разширяване на трансграничното и регионалното сътрудничество в Черноморската зона и за по-пълната реализация на икономическия и потенциал, като същевременно облекчи транзитния крайбрежен товарен трафик и намали неблагоприятното влияние върху околната среда.

Трасето от Варна до Бургас, в момента се обслужва от път I-9, който е претоварен. Новият път ще осигури по-високо ниво на обслужване, намаляване на времето за пътуване по крайбрежието на Черно море и подобряване на пътните връзки между Черно и Адриатическо море, като в допълнение на това ще подпомогне промишлените и търговски връзки между България, Албания и Македония. Подобренията на Коридор VIII ще осигуряват по-добра интеграция между Югоизточна Европа и Североизточна и Южноцентрална Италия.

Изграждането на автомагистрала "Черно море" ще окаже влияние върху икономическото развитие на страната и на двата крайбрежни района - Североизточен и Югоизточен, като ще допринесе за:

  • създаване на по-добри условия за развитие на туризма в крайбрежните зони посредством подобряване на транспортната достъпност и насочване на транзитния и товарен трафик по автомагистралата, като се намаляват екологичните рискове в крайбрежната зона;
  • подобряване на транспортното обслужване на областите и общините в източната част на страната посредством намаляване на времето за пътуване между Северна и Южна България;
  • пренасочването на тежкотоварния трафик към автомагистралата ще създаде по-добри условия за подобряване безопасността на движение и ще оптимизира разходите за поддръжка на пътната мрежа;
  • осигуряване на по-добро транспортно обслужване на регионалната и местна икономика, т.е. по-добър (бърз и безопасен) достъп до пазарите на стоки и суровини, което ще повиши конкурентоспособността на регионалните продукти, чрез модернизация и развитие на транспортната ос "Варна - Бургас";
  • ще стимулира развитието на нови икономически дейности в някои от по- малките градски центрове, разположени около крайбрежието, което ще допринесе за развитие на полицентричния модел на мрежата от населени места.

История и предходни проучвания

Проектирането на автомагистрала "Черно море" започва през 70-те години на миналия век, когато са разработени варианти на трасета с дължина около 100 км във фаза "Предварителни проучвания". Тази разработка е разгледана от експертен технико-икономически съвет при тогавашното Главно управление на пътищата, но конкретно решение не е взето.

През 80-те години на миналия век във фаза "Предварителни проучвания" е разработено трасе за връзка между автомагистрала "Хемус" и автомагистрала "Черно море" с елементи за проектна скорост 80 км/ч.

През 2002 г. са изготвени следващи предпроектни проучвания. Проучванията разглеждат няколко трасета, като е избран и предпочитан „зелен“ вариант от общо шест идентифицирани. Подготвена е обобщена количествена сметка, която обобщава количествата на материалите и очакваните единични цени на всеки от разглежданите шест варианта. През юли 2003 г. са изготвени технически чертежи за шестте варианта, отговарящи на вариантите за трасе, посочени в предпроектните проучвания.

През 2011 г. е изготвен анализ „разходи-ползи“ и прогноза за трафика от фирма Faber Maunsell (AECOM), основан на предпроектното проучване от 2002-2003 г. Проектът е оценен с помощта на мултимодален транспортен модел, първоначално разработен за целите на Генералния транспортен план за България. Резултатите от анализа показват, че проектът е обоснован от икономическа гледна точка.

През месец юли 2008 г. са изготвени доклади по ОВОС и оценка за съвместимост за проекта.

Извършените до момента проучвания дават добра база за по-нататъшен анализ и обосновка на проекта. Оценката на инвестиционната стойност е извършена по съвременна методика и може да бъде използвана за целите на сравнение на вариантите, а с известни корекции и в окончателните финансов и икономически анализ.

Извършената работа по отношение на въздействието на проекта върху околната среда може да бъде използвана за целите на сравнение на вариантите и за основа на окончателните ОВОС и оценка за съвместимост.

 

Финансиране на проекта

Към момента не е налично финансиране за изграждане на АМ „Черно море“. През 2013 г. е завършено актуализирано и допълнено предпроектно проучване за реализиране на проекта, в което са включени финансов и правен анализ за изпълнението на АМ „Черно море“ чрез концесия за строителство.

Предпроектното проучване дава база за представяне на проекта пред потенциални инвеститори с цел структуриране на частно финансиране и намаляване на държавните разходи за него.

Предпроектно проучване за реализацията на АМ "Черно море", 2013


горе