„Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на автомагистрала „Хемус“ Етап 1, участъци 1 и 2“ - оттеглена

Идентификатор на поръчката: ОП-59 / 09.02.2016 г.

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на автомагистрала „Хемус“ Етап 1, участъци 1 и 2“

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 18.02.2016 г.

Номер на преписка в АОП: 9050232

Документация за участие [09.02.2016]

На 18.02.2016 г., поради отпадане на необходимостта от възлагане на поръчката, на основание чл. 9а, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗОП е оттеглена публична покана за обществена поръчка с предмет: „Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на автомагистрала „Хемус“ Етап 1, участъци 1 и 2“, публикувана на Портала за обществени поръчки под № 9050232, с Възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП). В тази връзка от 19.02.2016 г. действията по възлагане на поръчката се преустановяват от НКСИП. [18.02.2016]Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на Лот 3.1, Лот 3.1 Тунел „Железница“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“

Идентификатор на поръчката: ОП-44 / 05.02.2016 г.

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на Лот 3.1, Лот 3.1 Тунел „Железница“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 17.02.2016 г.

Номер на преписка в АОП: 9050152

Документация за участие [05.02.2016]

Протоколи от работата на комисията за провеждане на процедурата [25.02.2016]

Договор за изпълнение [17.03.2016]Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за алтернативата на трасето на участъци 5 и 6 от автомагистрала „Хемус“

Идентификатор на поръчката: ОП-54 / 02.02.2016 г.

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за алтернативата на трасето на участъци 5 и 6 от автомагистрала „Хемус“

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 15.02.2016 г.

Номер на преписка в АОП: 9050044

Документация за участие [02.02.2016]

Протокол от комисията за провеждане на процедурата [25.02.2016]Допълнително проектиране и изработване на парцеларни планове за АМ „Хемус“, участък от км 206+500 до км 222+000

Идентификатор на поръчката: ОП-53 / 29.01.2016 г.

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Допълнително проектиране и изработване на парцеларни планове за АМ „Хемус“, участък от км 206+500 до км 222+000“

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 22.02.2016 г.

Номер на преписка в АОП: 9049997

Документация за участие [29.01.2016]

Протоколи от работата на комисията [16.03.2016]

Договор за изпълнение [04.04.2016]

Профил на договора [11.04.2016]Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на Лот 3.1, Лот 3.1 Тунел „Железница“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“ - прекратена

Идентификатор на поръчката: ОП-44 / 20.01.2016 г.

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на Лот 3.1, Лот 3.1 Тунел „Железница“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 01.02.2016 г.

Номер на преписка в АОП:9049754

Документация за участие [20.01.2016]

Протокол от комисията за провеждане на процедурата [05.02.2016]Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (I-5), преминаващ през защитени зони

Идентификатор на поръчката: ОП-36 / 11.01.2016 г.

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (I-5), преминаващ през защитени зони "Кресна" и "Кресна-Илинденци" за периода март-октомври 2016 г.

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 20.01.2016 г.

Номер на преписка в АОП:9049495

Документация за участие [11.01.2016]

Въпроси и отговори към 13.01.2016 г.

Протоколи и доклади от комисията за провеждане на процедурата [25.01.2016]

Договор за изпълнение [16.03.2016]

Профил на договора [11.04.2016]Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“

Идентификатор на поръчката: ОП-23 / 28.08.2015 г.

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 09.09.2015 г.

Номер на преписка в АОП: 9045315

Документация за участие [28.08.2015]

Протоколи и доклади от комисията за провеждане на процедурата [15.09.2015]

Договор за изпълнение [09.10.2015]

Профил на договора [21.10.2015]Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

Идентификатор на поръчката: ОП-43 / 25.06.2015 г.

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)"

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 07.07.2015 г.

Номер на преписка в АОП: 9043206

Документация за участие [25.06.2015]

Протоколи и доклади от комисията за провеждане на процедурата [20.07.2015]

Договор за изпълнение [26.08.2015]

Профил на договора [26.08.2015]Доставка на канцеларски материали и тонер касети

Идентификатор на поръчката: ОП-10 / 09.03.2015 г.

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали и тонер касети

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 19.03.2015 г.

Номер на преписка в АОП: 9039532

Документация за участие [09.03.2015]

Въпроси и отговори към 10.03.2015

Протоколи и доклади от комисията за провеждане на процедурата [30.03.2015]

Договор за изпълнение [07.04.2015]Извършване на предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

Идентификатор на поръчката: ОП-08 / 12.12.2014 г.

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 22.12.2014 г.

Номер на преписка в АОП: 9037413

Документация за участие [12.12.2014]

Протоколи и доклади от комисията за провеждане на процедурата [30.12.2014]

Договор за изпълнение [21.01.2015]

Информация за изпълнен договор [02.06.2015]Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“

Идентификатор на поръчката: ОП-21 / 11.12.2014 г.

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 19.12.2014 г.

Номер на преписка в АОП: 9037364

Документация за участие [11.12.2014]

Протоколи и доклади от комисията за провеждане на процедурата [29.12.2014]

Договор за изпълнение [10.03.2015]Извършване на одит на пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3, част „Пътна“

Идентификатор на поръчката: ОП-19 / 27.11.2014 г.

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на одит на пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3, част „Пътна“.

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 08.12.2014 г.

Номер на преписка в АОП: 9036748

Документация за участие [27.11.2014]

Въпроси и отговори към 02.12.2014

Покана за открито заседание на комисията за 11.12.2014

Протоколи и доклади от комисията за провеждане на процедурата [13.12.2014]

Договор за изпълнение [22.01.2015]

Профил на договора [19.08.2015]
горе