Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП), като възложител на инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“ проведе консултации по обхват и съдържание на ОВОС със специализираните ведомства, заинтересованите лица и общественост в периода м. ноември – м. декември 2015 г. Беше осигурен обществен достъп до първоначалния вариант на заданието за обхват и съдържание на ОВОС и чрез интернет страницата на НКСИП.

В резултат от консултациите със заинтересованите ведомства и общественост е подготвено допълнено задание за обхват и съдържание на ОВОС за инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“.

На основание чл. 10, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, на 24.02.2016 г. Заданието е изпратено за съгласуване към Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.

Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“

24.02.2016 г.Допълнително проектиране и изработване на парцеларни планове за АМ „Хемус“, участък от км 206+500 до км 222+000

На 23.02.2016 г. в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се извърши публично отваряне на офертите за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет: „Допълнително проектиране и изработване на парцеларни планове за АМ „Хемус“, участък от км 206+500 до км 222+000“.

Отворени бяха офертите с ценовите предложения на следните участници:

1. „МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - предложена цена 54 000 лева без ДДС;

2. „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД - предложена цена 52 000 лева без ДДС;

3. „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД - предложена цена 59 300 лева без ДДС.  

23.02.2016 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“

На основание чл. 120а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ се спира поради подадена жалба пред Комисия за защита на конкуренцията, съдържаща искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. Възобновяването на действията по процедурата ще бъде извършено в съответствие с чл. 120а, ал. 2 от ЗОП, а именно: след влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временната мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Информация за действията на възложителя във връзка с тази процедура ще бъде оповестена своевременно в профила на купувача.

22.02.2016 г.Супервизия на проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ прекрати с решение № ОП-34-РШ-004 / 19.02.2016 г. процедурата за избор на изпълнители за обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 с прогнозна стойност 7 200 000 лв. без включен ДДС и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35 с прогнозна стойност 8 000 000 лв. без включен ДДС“.

Прекратяването на процедурата за избор на изпълнители на проектирането и строителството за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35 представлява съществена промяна в обстоятелствата, обуславящи провеждането на настоящата обществена поръчка. Предвид обвързаността на предмета на услугите по супервизия при Общите и Специфичните Договорни Условия по ФИДИК (Жълта книга, 1999) и невъзможността да се сключи договор за изпълнението на тези услуги без наличие на договор за самото проектиране и строителство, отпада необходимостта от провеждане на настоящата процедура. Допълнителни основания за прекратяване са и описаните в мотивите за прекратяване на процедурата за проектиране и строителство на двете обособени позиции текстове, които са свързани с изискванията на Управляващия орган  на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. относно одит, контрол и публичност при изпълнение на дейностите по договора, които са задължителни за лицата, извършващи услугите по супервизията на обекта.

Предвид гореизложеното е налице хипотезата на чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП, а именно необходимост от прекратяване на процедурата поради отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата и невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на поръчката, които възложителят не е могъл да предвиди.

19.02.2016 г.Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на Лот 3.1, Лот 3.1 Тунел „Железница“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“

На 18.02.2016 г. в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се извърши публично отваряне на офертите за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет: „Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на Лот 3.1, Лот 3.1 Тунел „Железница“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“.

Отворени бяха офертите с ценовите предложения на следните участници:

1. „РУТЕКС“ ООД - предложена обща цена 17 500 лева без ДДС;

2. Обединение „ТЕХНО КОНСУЛТ“ ДЗЗД („КАРИЛ КОНСУЛТ“ ООД и „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД) - предложена обща цена 18 000 лева без ДДС;

3. „ТРИ ЕС“ ЕООД - предложена обща цена 11 900 лева без ДДС.

18.02.2016 г.Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на автомагистрала „Хемус“ Етап 1, участъци 1 и 2

На 18.02.2016 г., поради отпадане на необходимостта от възлагане на поръчката, на основание чл. 9а, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗОП е оттеглена публична покана за обществена поръчка с предмет: „Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на автомагистрала „Хемус“ Етап 1, участъци 1 и 2“, публикувана на Портала за обществени поръчки под № 9050232, с Възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП). В тази връзка от 19.02.2016 г. действията по възлагане на поръчката се преустановяват от НКСИП.

18.02.2016 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“

Днес, 17.02.2016 г., от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала се проведе публично отваряне на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“. Постъпили са седем оферти за участие от следните участници:

1. Обединение „ЕВРО-РУТЕКС 2016“, което се състои от следните търговски дружества:

„ЕВРОКОНСУЛТ“ АД, Испания;

„РУТЕКС“ ООД.

2. ДЗЗД „ММ АРК“, което се състои от следните търговски дружества:

Мотт МакДоналд Лимитид, Великобритания;

„ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД;

„Трансконсулт – БГ“ ООД.

3. Обединение „Железница – 2020“, което се състои от следните търговски дружества:

„Т7 Консулт“ ЕООД;

„Ен ЕКИП“ ООД;

СЖС Чек Репаблик ООД, Чехия;

„Инфрапроект консулт“ ЕООД.

4. Обединение „Железница“, което се състои от слените търговски дружества:

„КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД;

АЙ СИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР, Г.м.б.Х., Австрия;

„РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД;

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД.

5. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД;

6. Обединение „Тунел Железница – Струма“, което се състои от следните търговски дружества:

 „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД;

„СТРОЛ – 1000“ АД;

„ИРД инженеринг“ С.р.л., Италия.

7. Обединение „ВИА Железница“, което се състои от следните търговски дружества:

„ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД;

„ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД;

СЪРЧ КОРПОРЕЙШЪН СРЛ, Румъния.

17.02.2016 г.Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за алтернативата на трасето на участъци 5 и 6 от автомагистрала „Хемус“

На 16.02.2016 г. в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се проведе публично заседание на комисията, назначена за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за алтернативата на трасето на участъци 5 и 6 от автомагистрала „Хемус“.

Отворени бяха офертите с ценовите предложения на следните участници:

1. „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД с предложена цена 23 330 лв. без ДДС;

2. „ПОВВИК“ ЕАД с предложена цена 33 233 лв. без ДДС.

16.02.2016 г.НКСИП прекрати процедурата за избор на изпълнители на строителството на Лот 1 и на Лот 2 на автомагистрала „Хемус“

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ прекрати с решение № ОП-32-РШ-007 / 15.02.2016 г. процедурата за избор на изпълнители за строителството на Лот 1 и Лот 2 от автомагистрала „Хемус“ поради невъзможност да бъде осигурено финансиране за изграждането им по линия на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (ОПТТИ).

Бюджетът на ОПТТИ по приоритетна ос 2: „Развитие на пътната инфраструктура по основната и разширената трансевропейска транспортна мрежа“ е в общ размер от 673 млн. евро. Средствата са предвидени за изграждане на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 от Благоевград до Крупник на стойност 83,6 млн. евро с ДДС, на тунела при с. Железница – индикативната стойност е 120 млн. евро с ДДС, на Лот 3.2 – участъкът Крупник – Кресна, за който предстои решението за избор на трасе и неговото остойностяване, на Лот 3.3 – от Кресна до Сандански – 128,2 млн. евро с ДДС, както и за изпълнението на фаза 2 от Западната дъга на Софийския околовръстен път – 63,2 млн. евро с ДДС.

Предварителните разчети сочат, че с реализирането на изброените проекти наличният ресурс за пътни проекти по ос 2 на ОПТТИ ще бъде напълно изчерпан.

15.02.2016 г.Решение на Министерски съвет за отчуждаване на имоти за изграждане на автомагистрала „Струма“, Лот 3.3

На 11.02.2016 г. Министерският съвет реши да се отчуждят имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa, необходими за изграждането на обект: автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път І-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница, в землищата на гр. Кресна и с. Долна Градешница, община Кресна, с. Илинденци и с. Микрево, община Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница, с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, за който е налице влязла в сила Заповед № РД-02-15-137 от 8 октомври 2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е одобрен подробен устройствен план – парцеларeн план (ПУП/ПП) за участъците извън границите на населените места.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

12.02.2016 г.

Решение на Министерския съвет № 86 от 11.02.2016 г.Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закон за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на автомагистрала „Хемус“ Етап 1, участъци 1 и 2

На 09.02.2016 г. беше обявена обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет: „Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на автомагистрала „Хемус“ Етап 1, участъци 1 и 2“ с Възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

Целта на поръчката е избор на Изпълнител - Консултант, който да извърши предварителна оценка за съответствие на идейните инвестиционни проекти за двата участъка. Оценката обхваща проверка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и взаимната съгласуваност между отделните части на проекта. Оценката за съответствие ще се извърши като Комплексен доклад (2 броя), поотделно за всеки участък. Обектите са първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "а" от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Инвестиционните проекти са изработени във фаза „Идеен проект“, по всички проектни части, с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Идейните инвестиционни проекти ще послужат като основание за издаване на разрешения за строеж.

Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 30 000 лв. без включен ДДС. Прогнозната стойност е и максимална стойност за обществената поръчка, като предложената от участниците обща цена не може да надвишава 30 000 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 63 дни.

Поръчката се предвижда да се финансира със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Оферти за участие могат да се подават до 17:00 ч. на 18.02.2016 г. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 – „Деловодство“.

Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 19.02.2016 г. в заседателната зала на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“ във версията на български език, подгрупа „Публични покани“, електронна преписка ОП-59.

09.02.2016 г.Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на Лот 3.1, Лот 3.1 Тунел „Железница“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“

На 05.02.2016 г. беше обявена обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет: „Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на Лот 3.1, Лот 3.1 Тунел „Железница“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“ с Възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП). Поръчка със същия предмет и условия за изпълнение беше първоначално обявена на 20.01.2016 г., но комисията, назначена за провеждане на процедурата, установи, че двете постъпили оферти не отговарят на изискванията на Възложителя и не ги допусна до класиране.

Целта на поръчката е избор на Изпълнител - Консултант, който да извърши предварителна оценка за съответствие на идейните инвестиционни проекти за трите участъка. Оценката обхваща проверка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и взаимната съгласуваност между отделните части на проекта. Оценката за съответствие ще се извърши като Комплексен доклад (3 броя), поотделно за всеки участък. Обектите са първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "а" от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Инвестиционните проекти са изработени във фаза „Идеен проект“, по всички проектни части, с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Идейните инвестиционни проекти ще послужат като основание за издаване на разрешения за строеж.

Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 30 000 лв. без включен ДДС. Прогнозната стойност е и максимална стойност за обществената поръчка, като предложената от участниците обща цена не може да надвишава 30 000 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 63 дни.

Поръчката се финансира със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Оферти за участие могат да се подават до 17:00 ч. на 17.02.2016 г. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8, ст. 2 – „Деловодство“.

Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 18.02.2016 г. в заседателната зала на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“ във версията на български език, подгрупа „Публични покани“, електронна преписка ОП-44.

05.02.2016 г.Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за алтернативата на трасето на участъци 5 и 6 от автомагистрала „Хемус“

На 02.02.2016 г. беше обявена обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет: „Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за алтернативата на трасето на участъци 5 и 6 от автомагистрала „Хемус“ с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

За автомагистрала „Хемус“ е проведена изискващата се процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и е постановено Решение по ОВОС № 2-2/2015 г. за доизграждане в участъка „Ябланица – Белокопитово“ по алтернатива В1А с изпълнение на габарит А 29.

За участъка, в който се налага промяна от първоначалното проектно решение и който е предмет на ново проектиране (участък 5 от Етап 2 и участък 6 от Етап 3 с обща дължина около 25 км), е необходимо провеждане на нова процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 50 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 52 седмици (364 дни).

Поръчката е предвидена за финансиране със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 15.02.2016 г. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 – „Деловодство“.

Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 16.02.2016 г. в заседателната зала на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“ във версията на български език, подгрупа „Публични покани“, електронна преписка ОП-54.

02.02.2016 г.Допълнително проектиране и изработване на парцеларни планове за АМ „Хемус“, участък от км 206+500 до км 222+000

На 29.01.2016 г. беше обявена обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет: „Допълнително проектиране и изработване на парцеларни планове за АМ „Хемус“, участък от км 206+500 до км 222+000“ с Възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

Целта на поръчката е разработването на идеен проект за новия вариант на трасето на участък 5 от Етап 2 на АМ „Хемус“ - от км 206+500 (приблизително) на участък 5 до пресичането на главен път I-5 Русе - Велико Търново с автомагистралата, който, заедно с одобрения вече идеен проект за останалата част от трасето на Етап 2 от АМ „Хемус“, да получи всички необходими съгласувания и одобрения и да е основание за издаване на разрешение за строеж. Изпълнителят трябва да изготви и парцеларни планове, които да позволят на Възложителя да извърши процедурите по отчуждаване на земи. Изготвеният идеен проект трябва да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията към инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж и на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Идейният проект и парцеларният план ще бъдат одобрени от Възложителя, след което ще бъде възможно издаването на разрешение за строеж и възлагане на договор/и за проектиране и строителство. Проектирането в следващата фаза ще бъде продължено от изпълнителя/изпълнителите на договора/ите за проектиране и строителство. Изпълнението на поръчката включва и изработването на т. нар. „референтен проект“, който се изготвя на базата на идейния проект и се развива до чертежи и технически спецификации, които да могат да бъдат остойностени от участниците в процедурата за избор на изпълнител на строителството на обекта. Това включва определяне на размерите на конструктивните елементи, но не включва оразмеряването им, което е отговорност на строителя. Референтният проект ще стане част от тръжните документи за проектиране и строителство.

Срокът за изпълнение на поръчката е 252 дни, считано от началната дата по договора.

Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 66 000 лв. без включен ДДС. Предложената от участника обща цена не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен от участие.

Поръчката е предвидена за финансиране със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г.

Оферти за участие могат да се подават до 17:00 ч. на 22.02.2016 г. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 – „Деловодство“.

Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 23.02.2016 г. в заседателната зала на НКСИП на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“, подгрупа „Публични покани“, електронна преписка ОП-53.

29.01.2016 г.Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитени зони

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитени зони "Кресна" и "Кресна-Илинденци" за периода март-октомври 2016 г.“, за изпълнител на обществената поръчка е определен „ЧУХЪЛ“ ЕООД.

Предложената цена за предоставянето на посочените услуги от участника, определен за изпълнител, е 21 900 лв. без ДДС, а крайния срок за изпълнение на договора е 15.12.2016 г.

25.01.2016 г.Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитени зони „Кресна“ и „Кресна-Илинденци“, за периода март-октомври 2016 г.

На 21.01.2016 г. в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се проведе публично заседание на комисията, назначена за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитени зони „Кресна“ и „Кресна-Илинденци“ за периода март-октомври 2016 г.“

Отворени бяха офертите с ценовите предложения на следните участници:

1. ДЗЗД „Обединение за дейности за дивата природа“ с предложена цена 27 950 лв. без ДДС;

2. „ЧУХЪЛ“ ЕООД с предложена цена 21 900 лв. без ДДС.

21.01.2016 г.Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на Лот 3.1, Лот 3.1 Тунел „Железница“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“

На 20.01.2016 г. беше обявена обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет: „Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на Лот 3.1, Лот 3.1 Тунел „Железница“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“ с Възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

Целта на поръчката е избор на Изпълнител - Консултант, който да извърши предварителна оценка за съответствие на идейните инвестиционни проекти за трите участъка. Оценката обхваща проверка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и взаимната съгласуваност между отделните части на проекта. Оценката за съответствие ще се извърши като Комплексен доклад (3 броя), поотделно за всеки участък. Обектите са първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "а" от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Инвестиционните проекти са изработени във фаза „Идеен проект“, по всички проектни части, с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Идейните инвестиционни проекти ще послужат като основание за издаване на разрешения за строеж.

Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 30 000 лв. без включен ДДС. Прогнозната стойност е и максимална стойност за обществената поръчка, като предложената от участниците обща цена не може да надвишава 30 000 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 63 дни.

Поръчката се финансира със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Оферти за участие могат да се подават до 17:00 ч. на 01.02.2016 г. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 – „Деловодство“.

Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 02.02.2016 г. в заседателната зала на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“ във версията на български език, подгрупа „Публични покани“, електронна преписка ОП-44.

20.01.2016 г.Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (І-1), преминаващ през защитени зони „Кресна” и „Кресна – Илинденци“, за периода март - октомври 2016 г.

На 11.01.2016 г. беше обявена обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет: „Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (І-1), преминаващ през защитени зони „Кресна” и „Кресна – Илинденци“, за периода март - октомври 2016 г.“ с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

Целта на мониторинга е да се установи смъртността на животинските индивиди върху пътя в участъка на път Е-79 (І-1), преминаващ през защитени зони „Кресна” и „Кресна – Илинденци”, и отражението ѝ върху популациите им. Изследването следва да се проведе в периода март - октомври 2016 г.

Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 30 000 лв. без включен ДДС, а крайният срок за тяхното изпълнение е 15.12.2016 г.

Поръчката е предвидена за финансиране със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 20.01.2016 г. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 – „Деловодство“.

Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 21.01.2016 г. в заседателната зала на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“ във версията на български език, подгрупа „Публични покани“, електронна преписка ОП-36.

11.01.2016 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

На 30.12.2015 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“ подписаха договор след проведена ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“.

Определеният за изпълнител ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“ се състои от следните търговски дружества: „Агромах“ ЕООД, „АБ“ АД, „Хидрострой“ АД, „Пътища Пловдив Груп“ ЕООД, „Пътища Пловдив“ АД и „Алве Консулт“ ЕООД.

Проведената обществена поръчка бе двуетапна, като на етап преквалификация се извърши проверка за съответствие на възможностите на кандидатите с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние. Кандидатите трябваше да докажат и наличието на финансов ресурс или достъп до такъв от поне 20 млн. лв.

Срокът за изпълнение на сключения договора е три години и половина. Максималната Договорна Цена, предложена от избрания изпълнител, е в размер на 185 999 999,90 лв. с ДДС. Максималната Договорна Цена е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по изпълнението на договора и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно Договора.

Автомагистрала „Струма” е трасе от около 150 км, разположено в югозападната част от страната между пътен възел „Даскалово” (до гр. Перник) и границата между България и Гърция при с. Кулата. Автомагистралата преминава успоредно на р. Струма, включително и през природни забележителности като Кресненското дефиле. АМ „Струма” е част от Трансевропейски транспортен коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“.

Лот 3 на АМ „Струма“ (Благоевград – Сандански) е разделен на три подучастъка:

  • Лот 3.1 от Благоевград до Крупник, включващ пътна част – предмет на настоящата процедура по обществена поръчка и тунел „Железница“, чието изграждане е предмет на отделно търгуване;
  • Лот 3.2 между Крупник и Кресна;
  • Лот 3.3 от Кресна до Сандански.

Лот 3.1, пътна част е с дължина около 12,6 км и за него са предвидени: 8 бр. мостови съоръжения с обща дължина от около 850 м, 3 бр. надлези с обща дължина от около 100 м, 3 бр. подлези с обща дължина от около 270 м, 4 бр. селскостопански подлези с обща дължина от около 30 м, 3 бр. пътни възли и бетонови и стоманобетонови подпорни стени с обща дължина от около 350 м.

Проектирането и изграждането на Лот 3 на АМ „Струма“ е основният проект, заложен в приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., съфинасиран от Кохезионния фонд на ЕС.

30.12.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

На 30.12.2015 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1“ сключиха договор след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“. Участници в обединението са: Мотт МакДоналд Лимидит, Великобритания; „Трансконсулт-БГ“ ООД и „Тест Консултинг“ ООД.

Максимално допустимото възнаграждение за предоставянето на посочените услуги, предложено от участника, определен за изпълнител, е  2 034 298,80 лв. с ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 60 месеца.

Автомагистрала „Струма” е трасе от около 150 км, разположено в югозападната част от страната между пътен възел „Даскалово” (до гр. Перник) и границата между България и Гърция при с. Кулата. Автомагистралата преминава успоредно на р. Струма, включително и през природни забележителности като Кресненското дефиле. АМ „Струма” е част от Трансевропейски транспортен коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“.

Лот 3 на АМ „Струма“ (Благоевград – Сандански) е разделен на три подучастъка:

  • Лот 3.1 от Благоевград до Крупник, включващ пътна част – предмет на настоящата процедура по обществена поръчка и тунел „Железница“, чието изграждане е предмет на отделно търгуване;
  • Лот 3.2 между Крупник и Кресна;
  • Лот 3.3 от Кресна до Сандански.

Лот 3.1, пътна част е с дължина около 12,6 км и за него са предвидени: 8 бр. мостови съоръжения с обща дължина от около 850 м, 3 бр. надлези с обща дължина от около 100 м, 3 бр. подлези с обща дължина от около 270 м, 4 бр. селскостопански подлези с обща дължина от около 30 м, 3 бр. пътни възли и бетонови и стоманобетонови подпорни стени с обща дължина от около 350 м.

Услугите, предмет на сключения договор, включват осъществяване на супервизия на проектирането и строителството на Лот 3.1 на автомагистрала „Струма“ със съответните земни работи, реконструкции и изместване на подземни и надземни комуникации и проводи, измествания на пътища, малки съоръжения, оградни съоръжения, диги, бетонови и стоманобетонови подпорни стени, армостени, мостови съоръжения, надлези и подлези и пътни възли.

Финансирането на договора е осигурено по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

30.12.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35

Днес, 17.12.2015 г., от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се проведе публично отваряне на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“. Постъпили са шест оферти за участие от следните участници:

1. Обединение „Хемус 1 – 2020“, участва за I-ва обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД

„ИНФРАМ“ АД, Чехия

„ИНФРАМ“ ЕООД

„ЕН ЕКИП“ ЕООД

2. Обединение „Супервизия Хемус 2015 БГ-РО“, участва за II-ра обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД

„РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД

„СЪРЧ КОРПОРЕЙШЪН“ ООД, Румъния

„СНИК“ ЕООД

3. „ЕН АР ТК“ ДЗЗД, участва за I-ва обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД, Великобритания

„ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД

„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД

4. „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, участва за II-ра обособена позиция;

5. Сдружение „Хемус Консулт“, участва за I-ва обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„РУТЕКС“ ООД

„ИРД инженеринг С.р.л.“, Италия

„СТРОЛ – 1000“ АД

6. Обединение „СУПЕРВИЗИЯ ХЕМУС II“ ДЗЗД, участва за II-ра обособена позиция и се състои от следните търговски дружества:

„ЕВРОКОНСУЛТ“ АД

„ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД

„АКВАИНС“ ЕООД

17.12.2015 г.Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ "(етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“, за изпълнители на обществената поръчка са определени следните участници:

За I-ва обособена позиция: Обединение „АМ ХЕМУС ЛОТ 1“. Приетата Договорна Сума, предложена от този участник, е в размер на 277 406 873,00 лв. без включен ДДС, а Максималната Договорна Цена е в размер на 297 973 373,00 лв. без ДДС.

За II-ра обособена позиция: Обединение „ПСТ Хемус 2“. Приетата Договорна Сума, предложена от този участник, е в размер на 479 398 889,05 лв. без включен ДДС, а Максималната Договорна Цена е в размер на 499 965 389,05 лв. без ДДС.

Приетата Договорна Сума e цената за изпълнение на всички дейности по съответната обособена позиция от обществената поръчка.

Максималната Договорна Цена е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по изпълнението на договора за изпълнение по съответната обособена позиция и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно Договора.

14.12.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“

На 10.12.2015 г. беше стартирана открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 7 000 000 лв. без включен ДДС, а срокът за изпълнение е 60 месеца.

Финансирането на проекта е предвидено по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 01.02.2016 г. в офиса на възложителя на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 - „Деловодство“.

Публичното отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 02.02.2016 г. в заседателната зала на НКСИП на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“, подгрупа „Процедури“, електронна преписка ОП-47.

10.12.2015 г.Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35

Днес, 07.12.2015 г., от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците, допуснати до оценяване във втория етап на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“. Отворени бяха пликовете с  ценовите предложения на следните участници:

За I-ва обособена позиция:

1. ДЗЗД „ХЕМУС БГ“    

- Приета Договорна Сума – 253 999 514,00 лв. без ДДС;

- Максимална Договорна Цена – 274 566 014,00 лв.без ДДС;

2. ОБЕДИНЕНИЕ „АМ ХЕМУС ЛОТ 1“

- Приета Договорна Сума – 277 406 873,00 лв. без ДДС;

- Максимална Договорна Цена – 297 973 373,00 лв.без ДДС;

3. Серениссима Коструциони СПА

- Приета Договорна Сума – 293 699 393,00 лв. без ДДС;

- Максимална Договорна Цена – 314 265 893,00 лв. без ДДС;

4. ДЗЗД „ХЕМУС МППА 2015“

- Приета Договорна Сума – 377 976 238,00 лв. без ДДС;

- Максимална Договорна Цена – 398 542 738,00 лв. без ДДС;

5. Обединение „Хемус Ябланица“

- Приета Договорна Сума – 319 403 507,00 лв. без ДДС;    

- Максимална Договорна Цена – 339 970 007,00 лв. без ДДС;

6. ДЗЗД Консорциум „КОРСАН-СК13“

 - Приета Договорна Сума – 369 835 462,06 лв. без ДДС;

 - Максимална Договорна Цена – 390 401 962,06 лв. без ДДС.

За II-ра обособена позиция:

1. АСТАЛДИ ЕС ПИ ЕЙ АД        

- Приета Договорна Сума – 706 962 422,19 лв. без ДДС;

- Максимална Договорна Цена – 727 528 922,19 лв. без ДДС;                     

2. Обединение „ПСТ Хемус 2“

- Приета Договорна Сума – 479 398 889,05 лв. без ДДС;

- Максимална Договорна Цена – 499 965 389,05 лв. без ДДС;                                         

3. „ТАШЯПЪ ИНШААТ ТААХХЮТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ“ АД                    

- Приета Договорна Сума – 429 485 000,00 лв. без ДДС;

- Максимална Договорна Цена – 450 051 500,00 лв. без ДДС;              

4. КОНСОРЦИУМ „ХЕМУС 1 - 2015“                        

- Приета Договорна Сума – 570 792 020,94 лв. без ДДС;

- Максимална Договорна Цена – 591 358 520,94 лв. без ДДС;              

5. „ДЖОЙН ВЕНЧЪР КОНДОТЕ – МОНОЛИТ“ ДЗЗД                        

- Приета Договорна Сума – 476 154 500,00 лв. без ДДС;

- Максимална Договорна Цена – 496 721 000,00 лв. без ДДС.  

Цената за изпълнение на всички дейности по обществената поръчка е Приетата Договорна Сума.

Максималната Договорна Цена е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по договора и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно Договора.

07.12.2015 г.Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35

На 07.12.2015 г. от 14:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала ще се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“.

Критерият за избор на изпълнител в тази процедура е „икономически най-изгодна оферта“ с относителна тежест на финансовата оценка 75 % и на техническата оценка 25 %. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, резултатите от оценяването на офертите по показател – Техническа оценка на предложенията са със следното цифрово изражение, съгласно Методика за оценка:

За I-ва обособена позиция:

1. ДЗЗД „ХЕМУС БГ“ - 46,43 т.

2. ОБЕДИНЕНИЕ „АМ ХЕМУС ЛОТ 1“ - 87,86 т.

3. Серениссима Коструциони СПА - 40,00 т.

4. ДЗЗД „ХЕМУС МППА 2015“ - 67,86 т.

5. Обединение „Хемус Ябланица“ - 84,29 т.

6. ДЗЗД Консорциум „КОРСАН-СК13“ - 40,00 т.

За II-ра обособена позиция:

1. АСТАЛДИ ЕС ПИ ЕЙ АД - 55,00 т.

2. Обединение „ПСТ Хемус 2“ - 97,86 т.

3. „ТАШЯПЪ ИНШААТ ТААХХЮТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ“ АД - 70,00 т.

4. КОНСОРЦИУМ „ХЕМУС 1 -2015“ - 45,00 т.

5. „ДЖОЙН ВЕНЧЪР КОНДОТЕ – МОНОЛИТ“ ДЗЗД - 73,57 т.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

02.12.2015 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“

На 30.11.2015 г. беше стартирана открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 250 000 000 лв. без включен ДДС, а срокът за изпълнение е 1400 дни.

Финансирането на проекта е предвидено по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 25.01.2016 г. в офиса на възложителя на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 - „Деловодство”.

Публичното отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 26.01.2016 г. в заседателната зала на НКСИП на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“, подгрупа „Процедури“, електронна преписка ОП-29.

30.11.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“, за изпълнител на обществената поръчка е определен участникът ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1“.

Максимално допустимото възнаграждение за предоставянето на посочените услуги, предложено от участника, определен за изпълнител, е  1 695 249,00 лв. без ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 60 месеца. 

23.11.2015 г.Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“, за изпълнител на обществената поръчка е определен участникът ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“.

Приетата Договорна Сума, предложена от този участник, е в размер на 139 021 499,92 лв. без включен ДДС. Приетата Договорна Сума e цената за изпълнение на всички дейности по обществената поръчка.

Максималната Договорна Цена, предложена от този участник, е в размер на 154 999 999,92 лв. без ДДС. Максималната Договорна Цена е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по изпълнението на договора и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно Договора.

16.11.2015 г.Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

На 11.11.2015 г. от 10:00 часа в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, заседателна зала се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“. Отворени бяха пликовете с ценовите предложения на следните участници:

1. ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1“ с максимално допустимо възнаграждение от 1 695 249,00 лв. без ДДС;

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТКОНСУЛТ - ИРД“ с максимално допустимо възнаграждение от 3 547 730,00 лв. без ДДС;

3. ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА КОНСУЛТ“ с максимално допустимо възнаграждение от 3 935 000,00 лв. без ДДС;

4. „РУТЕКС“ ООД с максимално допустимото възнаграждение от 1 955 500,00 лв. без ДДС;

5. Обединение „ЕН АР – Т7 – Инфрам“ – с максимално допустимо възнаграждение от 4 200 000,00 лв. без ДДС;

6. Обединение „СУПЕРВИЗИЯ 3.1“ ДЗЗД с максимално допустимо възнаграждение от 3 777 890,34 лв. без ДДС;

7. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД с максимално допустимо възнаграждение от 2 947 969,28 лв. без ДДС;

8. Консорциум „МОСТИ-ИКП 3.1“ с максимално допустимо възнаграждение от 2 515 000,00 лв. без ДДС;

9. ОБЕДИНЕНИЕ „ДОПРАВОПРОЙЕКТ – ДИ ЕС ИНВЕСТ“ с максимално допустимо възнаграждение от 4 350 005,00 лв. без ДДС.

11.11.2015 г.
горе